Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Folkhälsa

Folkhälsa är ett samlat begrepp för att beskriva en befolknings hälsa. Hälsa kan på individnivå innebära dels att du befinner dig på en skala av mer eller mindre sjuk eller frisk. Men hälsa ses även utifrån en dimension av din upplevelse av att du mår bra eller dåligt, oavsett hur sjuk eller frisk du är.


Vad är folkhälsoarbete?

Att systematiskt och målinriktat arbeta för att skapa förutsättningar för en god hälsa hos befolkningen kallas folkhälsoarbete. Hälsa kan påverkas genom de flesta aktiviteter som pågår i kommunen, vilket illustreras av ”Hälsans bestämnings­faktorer” som du ser i bilden.

Din hälsa kan påverkas av din ålder, ditt kön och ditt arv. Hälsan påverkas även av hur dina sociala relationer fungerar. Vidare har det betydelse hur det går i skolan/ på ditt arbete, vad du har möjlighet att göra på fritiden och hur du trivs med var du bor. Eller om du inte har studier, arbete, bostad och vänner.

Samhällsekonomiska strategier påverkar dig även genom att det finns lagar och regler. Välfärdsystem, som att få känna sig trygg och att exempelvis ha tillgång till säkra livsmedel, säkra miljöer och möjlighet och ekonomi att ta del av hälso- och sjukvård när du behöver det, det är inte en självklarhet i alla länder.

Hur vet vi hur folkhälsan ser ut i Älvkarleby kommun?

Kommunen genomför undersökningar och får genom dessa svar ett subjektivt mått på de svarandes hälsa. Några aktuella undersökningar är Liv och hälsa samt Liv och hälsa ung.

Förutom dessa enkätundersökningar så samlas statistik som personal i verksamheter registrerar. En av dessa databaser är "Öppna jämförelser och Kolada". Sveriges Kommuner och Landsting tog tillsammans med Socialstyrelsen fram "Öppna jämförelser kring folkhälsa" för första gången 2009. En ny rapport kommer under december 2014. Polisen har även de statistik som kommunen får ta del av.

Hur arbetar Älvkarleby kommun för att förbättra folkhälsan?

Kommunen har styrdokument för att arbeta mot uppsatta mål och använder nyckeltal för att följa utvecklingen och se om arbetet ger resultat.

En sammanställning av folkhälsan i kommunen gjordes senast 2012 i en "Folkhälsoprofil" som är uppdelade efter de elva nationella folkhälsomålen.
Profilen, och arbetet med att få fram den, är en del av folkhälsoarbetet i Älvkarleby kommun. Detta arbete tar sig flera olika uttryck. Gemensamt för arbetet är att det utgår ifrån Uppsala läns folkhälsopolicy, den regionala utvecklingsstrategin "Uppländsk drivkraft 3.0", och kommunfullmäktiges mål.

För Uppsala län har det nationella folkhälsomålet samt tillhörande elva målområden omformulerats till en vision, ”God hälsa för alla i Uppsala län” samt fyra strategier.

Den regionala utvecklingsstrategin "Uppländsk drivkraft 3.0" beskriver strategisk inriktning och åtgärder för utvecklingen i Uppsalaregionen.

Folkhälsomyndigheten har ett faktablad som sammanställer statistik från Älvkarleby kommun 2013, uppdelat efter de elva målområdena inom folkhälsa.

Samverkan mellan kommun, landsting och polis

En grundförutsättning för folkhälsoarbete är samverkan. Sedan 2013 finns en överenskommelse om samverkan mellan Älvkarleby kommun, Landstinget i Uppsala län och Polismyndigheten i Uppsala län för en god och jämlik hälsa och trygghet hos befolkningen i Älvkarleby kommun.

Sidan granskades senast 2017-07-11