Kommunen

Bolag

Kommuner kan under vissa förutsättningar välja att bedriva verksamheter i bolagsform. Verksamheter som omfattas av den så kallade kommunala kompetensen kan enligt kommunallagen (3 kap. 16 §) bedrivas i bolagsform (så länge verksamheten inte innebär myndighetsutövning eller om det finns en författning där det framgår att ett visst kommunalt organ ska bedriva verksamheten). Om ett bolag ägs helt av en kommun kallas det för ett kommunalt bolag, och om det delägs av flera kommuner kallas det för ett samverkansbolag. Ägandeformen kan till exempel vara aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening.

 

Älvkarleby kommun äger ett kommunalt bolag och ingår i två samverkansbolag.

Kommunala bolag

AB Älvkarlebyhus

Alla kommuner är enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skyldiga att "planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs."

 

Älvkarlebyhus-logoÄlvkarleby kommun har valt att hantera bostadsförsörjningen i ett aktiebolag, AB Älvkarlebyhus, där kommunen äger samtliga aktier.

 

Bolaget styrs av fem förtroendevalda som tillsammans utgör bolagets styrelse. Vid varje ny mandatperiod utser kommunfullmäktige vilka som ska ingå i styrelsen. Styrelsen arbetar utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv.

Samverkansbolag

Älvkarleby kommun är delägare i två samverkansbolag: Gästrike Vatten AB och Bionär Närvärme AB. Samtliga med ägandeformen aktiebolag.

Gästrike Vatten ABGästrike Vatten-logo

Enligt lag om allmänna vattentjänster har kommunerna ansvar för att det finns allmäna vatten- och avloppsanläggningar

 

Älvkarleby kommun delar tillsammans med Gävle, Hofors och Ockelbo kommuner det ansvaret via bolaget Gästrike Vatten AB. Bolaget bildades 1 maj 2008.

 

Bolaget styrs av en politiskt tillsatt styrelse  med representanter från de fyra medlemskommunerna.

Bionär Närvärme AB

Bionär-logoGävle, Ockelbo och Älvkarleby kommuner ingår i ett regionalt bolag, Bionär, som marknadsför och säljer produkter, tjänster och kompetens inom närvärme. Den 1 april 2009 gick Älvkarleby Fjärrvärme AB samman med Bionär Närvärme AB, genom en så kallad aktiebolagsfusion.

Gamla bolag

UL-logo

Från och med 1 januari (2012) tar Landstinget i Uppsala län helt över ansvaret för kollektivtrafiken i Uppsala län. Det innebär att Älvkarleby kommun och de andra kommunerna i Uppsala län inte längre är delägare i Upplands lokaltrafik (UL). Eftersom Älvkarleby kommuns finansiering av UL upphör sänks kommunalskatten med 49 öre, men samtidigt höjs landstingsskatten med motsvarande summa.

 

Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär | Telefon: 026 – 830 00 | Fax: 026 – 770 70 | | Hitta till oss via karta