Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Ja till bygglovsbefriade altaner

Riksdagen har nu röstat ja till regeringens förslag om Större frihet att bygga altaner. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2019.

Förslaget innebär undantag från krav på bygglov i plan- och bygglagen. Undantaget gäller för altaner som byggs vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus.

Undantaget gäller altaner som:

  • byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  • inte är högre än 1,8 meter
  • inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Om berörd granne samtycker får altanen byggas närmare gräns än 4,5 meter. Altanen får däremot inte placeras närmare allmän platsmark som tillexempel naturområden, gata eller väg. Altanen får strida mot den gällande detaljplan eller de områdesbestämmelser som tomten omfattas av.

Även lägre altaner som inte omfattas av plan- och bygglagens regler om krav på bygglov får byggas i strid med detaljplan eller områdesbestämmelser. Då behöver dock altanen placeras inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus.

Undantagen gäller inte för byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Undantagen för skärmtak över altan eller anmälningspliktig tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus med max 15 som kan utföras som till exempel inglasad altan är oförändrad.

Sidan granskades senast 2019-06-20