Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Bygg- och rivningsavfall

När man river, bygger om eller renoverar en fastighet blir det många slags avfall. Tänk på att sortera avfallet för återvinning och åter-användning.

Det är byggherren som i första hand ansvarar för hanteringen av avfall.

Farligt bygg- och rivningsavfall

Farligt avfall kan skada hälsa och miljön och ska därför sorteras ut direkt på platsen.
Varje slag av farligt avfall ska förvaras var för sig, på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt det och på ett övrigt lämpligt sätt i avvaktan på borttransport. Flytande avfall ska förvaras i ett tätt kärl.

Farligt avfall får inte heller blandas med annat avfall. Om förvaringen av elavfall och övrigt farligt avfall är bristfällig kan det leda till utsläpp av skadliga ämnen på plats samt stölder och vandalisering med negativ miljöpåverkan som följd.

Exempel på farligt bygg- och rivningsavfall

  • asbest, metaller och kemikalier
  • lysrör, natriumlampor och termometrar med kvicksilver
  • elektriska och elektroniska produkte
  • oljehaltiga kablar
  • kondensatorer, golv och isolerrutor med PCB
  • kylskåp, frysar, klimatanläggningar, äldre brandsläckningsutrustning
  • isolering med CFC
  • impregnerat virke
  • strålkällor (exempelvis brandvarnare, rökdetekorer)

Fastighetsägaren eller byggherren måste se till att avfallshanteraren har tillstånd att transportera farligt bygg- och rivningsavfall.

Eternit och asbest

Eternit producerades i olika färger och former och användes ofta som husfasad på 1940-talet. Eternit innehåller asbest. Det är små fibrer som kan tränga ned i lungorna och skada lungvävnaden. Därför ska eternitskivor hanteras försiktigt. Det är viktigt att använda andningsskydd och skyddsklädsel. Hantverkare ska ha särskild kompetens.

Eternitplattor är ofarliga när de är hela och sitter fast på huset. Använd aldrig högtryckstvätt och undvik att såga, slipa och borra i plattorna. Om de skadas kan asbesten frigöras. Om plattorna ändå går sönder och bitar ramlar av, är det viktigt att plocka upp dem från marken så att de inte går sönder eller blåser iväg.

Om du sätter ny fasad utanpå eterniten bör du se till att nästa ägare får information om den gamla eternitfasaden när huset säljs.

Idag är det förbjudet att använda asbest i byggmaterial. Det kan finnas i gammalt material som plastmattor, kakelfix, rör- och pannisolering. Återvinningscentralen tar emot eternit och annat asbestavfall när det är packat i tjock byggplast och tejpat lufttätt. Förpackningen ska också vara märkt med "asbest".

Skadedjur och svamp

Det är viktigt att hindra spridning av skadedjur och svamp. Byggmaterial som är angripet av till exempel hussvamp ska därför alltid brännas. Impregnerat virke får bara brännas i anläggningar med särskilt tillstånd.

Tillstånd och skyldigheter

För att riva i ett område som är detaljplanelagt krävs rivningslov. I övriga delar av kommunen krävs anmälan och plan för rivning av nästan alla byggnader.

I om­råden med detaljplan krävs också marklov för schaktning eller fyllning som gör att markens höjdläge ändras. Bygg- och rivningslov söker du hos bygg- och miljökontoret.

Miljöbalken reglerar hur avfall ska hanteras. Miljökontoret hjälper dig att ta reda på vad som gäller i det enskilda fallet.

Du är skyldig att genast avbryta arbetet och underrätta tillsynsmyndigheten för miljöfrågor om du upptäcker eller misstänker en förorening.

Sidan granskades senast 2023-08-16