Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Inomhusmiljö

Inomhusmiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler har avgörande betydelse för att vi ska få vara friska och må bra.

Problem med inomhusmiljön kan till exempel handla om störande buller från fläktar och restauranger, mögel i badrum, dålig ventilation, eller liknande inomhusfrågor. Fastighetsägare ska sköta sina fastigheter så att de som vistas i dem inte får besvär av brister i byggnaden, genom att systematiskt planera och kontrollera verksamheten.

Människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för människors hälsa. Sambanden mellan inomhusmiljön och hälsan är komplexa. Många olika faktorer samverkar och påverkar hur inomhusmiljön påverkar hälsan. Hur vi upplever inomhusmiljön skiljer sig åt mellan olika människor och påverkas av till exempel kön, ålder, känslighet och livsstil. Inomhusmiljön påverkas inte bara av byggnadens utformning, installationer och materialval utan också av hur den används, underhålls och vårdas.

Om det gäller störningar i din bostad som du själv inte kan rätta till ska du först kontakta din fastighetsägare/hyresvärd eller bostadsrättsförening och begära besked om när störningen ska upphöra. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda allvarliga problem i bostaden som kan skada din hälsa.

Du kan även höra av dig till kommunens miljöenhet med klagomål på inomhusmiljön i förskolor och skolor, badanläggningar, frisörsalonger och piercinglokaler samt andra offentliga lokaler.

Inomhusmiljöproblem i egnahem/villor utreds av fackman/sakkunnig.
Kontakta ditt försäkringsbolag.

När kan kommunen hjälpa till?

För att kommunen ska handlägga en olägenhet krävs:


Olägenheten måste innebära en hälsorisk enligt miljöbalken.
I miljöbalken definieras begreppet "olägenhet för människors hälsa".

Med detta menas en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan skada hälsan och som inte är obetydlig eller helt tillfällig.
Klagomålet på störningen ska pågå i nuläget.

Klagomål på störningar som tidigare har pågått men nu upphört, handläggs inte.
Att fastighetsägaren eller den som orsakar störningen har kontaktats för besked om undersökningar eller åtgärder. Skälig tid att genomföra planerade undersökningar eller åtgärder ska ha lämnats.
Tänk på att ofullständigt ifyllda blanketter återsänds för komplettering och fördröjer handläggningen.
Uppgifterna i lämnad anmälan och handlingar som uppstår i ärendet är normalt sett allmänna och offentliga handlingar

Anonyma klagomål är svåra att handlägga. Detta på grund av att det är svårt för miljöenheten att påvisa att det finns en störning om vi inte känner till vem som är störd. Anonyma klagomål lämnas normalt utan åtgärd och avslutas.

Om hyresvärden inte hjälper dig

Den som är ansvarig för störningen ska ha fått rimlig tid till att utreda eller åtgärda problemet. Får du trots detta ingen hjälp av din hyresvärd kan du kontakta bygg- och miljöavdelningen. För att ett ärende ska kunna handläggas och följas upp krävs att du noggrant och så långt som möjligt fyller i blanketten för klagomål, "Anmälan om störning". Om blanketten saknar viktiga uppgifter för handläggningen av ärendet skickas blanketten tillbaka för komplettering, vilket fördröjer handläggningen av ärendet.

Vi börjar alltid med att informera fastighetsägaren om att det inkommit ett klagomål så att denne får redogöra för vilka åtgärder som vidtagits eller är på väg att vidta för att lösa problemet. I övrigt kan Du även kontakta Hyresgästföreningen för vägledning och Hyres­nämnden för medling vid vissa tvister.Du som hyresvärd/fastighetsägare

Många av de klagomålsärenden som bygg- och miljöavdelningen tar emot kommer till oss på grund av att den boende upplever att de inte har fått tillräcklig information. Redan från den första kontakten med hyresgästen till dess frågan/problemet är löst är kontinuerlig information viktig. I de fall där fastighetsägaren kan hålla en god kontakt med hyresgästen till dess en fråga är utredd och åtgärdad är det sällan bygg- och miljöavdelningen behöver kopplas in. Hyresgästen ska i rimlig omfattning kunna ställa frågor och få svar.

Du kan spara tid och pengar på att lösa problem utan vår medverkan. Vi tar betalt för det arbete som vi lägger ned vid befogade klagomål. Vår uppgift att bedöma om problemet kan innebära en risk för människors hälsa eller inte. Finns det då en välgjord utredning är det ett bra underlag för oss vilket i de allra flesta fall leder till ett snabbare avgörande.Riktvärden för temperatur, fukt mm

 Se folhälsomyndighetens hemsida:

http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/foreskrifter-och-allmanna-rad/


Sidan granskades senast 2022-03-28