Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Störningar och klagomål

En störning kan till exempel vara nedskräpning och utsläpp av kemikalier, eldning, dålig inomhusmiljö eller olägen­het orsakad av djurhållning.

För att störningen ska bli ett ärende hos bygg- och miljöavdelningen ska den vara bestående, ofta före­kommande eller betydande.

Om klagomålet gäller en granne, styrelsen i bostadsrättföreningen eller fastighets­ägare är det bra om du börjar med att framföra dina synpunkter direkt till den som är ansvarig. Fastighetsägaren eller den som stör bör få rimlig tid för att vidta åtgärder.

Får du ingen hjälp trots att du har kontaktat ansvarig person kan du fylla i blanketten för ”Anmälan om störning”. Fyll i blanketten så noggrant som möjligt. Det underlättar vårt arbete och ärendet kan handläggas fortare.


Du har rätt att vara anonym, men anonyma anmälningar kan vara svårare att utreda. Om du väljer att vara anonym får du till exempel ingen information om vad som händer, eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Gäller frågan inomhusmiljö, läs även informationen på sidan om inomhusmiljö.

Tänk på att uppgifterna i din anmälan och handlingar som uppstår i ärendet oftast är allmänna och offentliga handlingar.

Hur går handläggningen av ett störningsärende till?

Vi handlägger klagomål i följande steg:
När vi får in ett klagomål gör vi en bedömning om det kan vara en olägenhet enligt miljöbalken.
I så fall begär vi in yttrande från fastighetsägaren eller den som stör. De får redogöra för sin syn på saken som vi sedan gör en bedömning av. Efter detta ställer vi eventuellt krav på fastighetsägaren/den som stör att undersöka problemet och redovisa förslag på vilka åtgärder som kommer att vidtas. Det är fastighetsägaren/den som stör som ansvarar för att vidta åtgärderna.

Om klagomålen kvarstår
Miljö- och hälsoskydd gör ett tillsynsbesök för att bedöma om det finns risk för olägenhet. I så fall krävs ansvariga på vidare åtgärder.
Vid befogade ärenden debiteras verksamhetsinnehavaren/fastighetsägaren timavgift för handläggningen.
För att kommunens nämnd för miljöfrågor ska kunna åtgärda en olägenhet måste det finnas en ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Nämnden kan inte heller hantera frågor som inte är en olägenhet för miljön eller för människors hälsa.
En bedömning måste alltid göras i det enskilda fallet. Klagomålen måste gälla ett område som vi har tillsyn över.

Djurstörning

Husdjur kommer alltid att finnas i bostadsbebyggelse, men det är viktigt att de sköts så att det inte uppstår störning för omgivningen.

När vilda djur orsakar olägenheter för människors hälsa kan miljöenheten anlita en skytt för att ta bort djuret (enligt miljöbalken). Det är dock sällan den första åtgärd man ska ta till.

När man tar bort ett djur kommer oftast ett nytt till samma plats efter kort tid. Det är istället förutsättningarna man bör ändra på. Se mer information på sidorna om Djur.


Vad handläggs inte av Kommunen?

Exempel på sådana klagomål är frågor som rör:

Arbetsmiljöfrågor som handläggs av arbetsmiljöverket.

Bristande renhållning av gator, torg och parker.
Skade- och olycksfallsrisker, kontakta fastighetsägaren.

Lösspringande hundar.
Folk som inte plockar upp efter hunden.
Ordningsfrågor, kontakta polisen.
Djurskyddsfrågor/vanvård av djur som handläggs av Länsstyrelsen.

Städning i trapphus och liknande, kontakta fastighetsägaren.
Störningar från grannar: kontakta fastighetsägaren eller den störningsjour som denna har avtal med.

Vid klagomål på utebliven sophämtningen, kontakta Gästrike Återvinnare AB
Återvinningsstationer och hanteringen av förpackningar sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
Inomhusmiljöproblem i egnahem/villor utreds av fackman/sakkunnig
Kontakta ditt försäkringsbolag.


Sidan granskades senast 2022-03-28