Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Altan, uteplats, skärmtak

Vissa åtgärder får du göra utan bygglov och anmälan, om du har ett en- eller tvåbostadshus.

Du måste dock hålla dig till vissa mått. Även om åtgärden inte kräver bygglov eller anmälan kan du behöva andra tillstånd, till exempel strandskyddsdispens.

Bygga en altan

Du kan bygga en altan utan bygglov om altangolvet är max 1,2 meter högre än marken. En altan kräver bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, som ett förråd eller en källare. En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov.

Du kan även behöva bygglov om altanen påverkar byggnadens utseende avsevärt. Det gäller även om altangolvet är under 1,2 meter.

Tänk på att visa extra hänsyn till dina grannar. Det gäller särskilt på mindre tomter där även lite lägre altaner ofta ger en ökad insyn och upplevs negativt.

Du behöver inte ansöka om bygglov för altaner vid en- eller tvåbostadshus eller komplementbostadshus om altanen

  • byggs inom 3,6 meter från bostadshuset
  • inte är högre än 1,8 meter
  • inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Du får bygga altanen närmare tomtgränsen än 4,5 meter om berörd granne samtycker. Däremot får du inte bygga närmare allmän platsmark som tillexempel naturområden, gata eller väg. Altanen får strida mot den gällande detaljplan eller de områdesbestämmelser som tomten omfattas av.

Lägre altaner som inte kräver bygglov får byggas i strid med den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för tomten. Då ska altanen placeras inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus.

Undantagen gäller inte för en- eller tvåbostadshus eller bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. För altaner vid en sådan byggnad eller i ett sådant bebyggelseområde krävs fortfarande bygglov och altanen ska följa den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Att glasa in en uteplats räknas som tillbyggnad och kräver bygglov eller anmälan.

Bygga en skyddad uteplats

Mur eller plank till en skyddad uteplats får byggas utan bygglov inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter från mark. Avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.

Bygga ett skärmtak

Du får bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger och entréer på en- eller tvåbostadshus. Taken får tillsammans inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Från skärmtak till tomtgräns ska avståndet vara minst 4,5 meter.

Avstånd till gräns mot granne, gata, park och strand

Om dina grannar går med på att du bygger bygglovsbefriade skärmtak, mur och plank närmare tomtgränsen än 4,5 meter behövs inget bygglov.
Vi rekommenderar att grannens godkännande är skriftligt för att undvika miss-förstånd i framtiden.

Mot gata, väg eller allmän plats krävs alltid bygglov om placeringen sker närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Undantag

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla varsamhetsbestämmelser. Det betyder att det till exempel i kulturhistoriskt intressanta miljöer kan behövas bygglov även för åtgärder som normalt inte kräver det.

Bor du utanför område med detaljplan eller sammanhållen bebyggelse, finns det flera åtgärder som i vissa fall inte kräver bygglov. Det kan vara en liten tillbyggnad, annan komplementbyggnad än friggebod, murar och plank.

Kontakta oss gärna om du är osäker på vad som gäller för det du vill göra.

Sidan granskades senast 2024-01-11