Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Attefall

För en- och tvåbostadshus är viss åtgärder bygglovsbefriade. Däremot ska en anmälan göras till kommunen.

Vi prövar att åtgärderna följer lagar och villkor. Innan du får börja bygga måste du ha fått ett startbesked från Samhälls­byggnads­nämnden.

Det här får du oftast bygga utan bygglov

Komplementbyggnad på 30 kvm

Du måste alltid göra en anmälan till kommunen när du vill bygga en sådan komplementbyggnad. Om den ska placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs grannarnas medgivanden. Ytan kan fördelas på flera byggnader. De ska placeras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden.

Komplementbyggnaden får:

 • tillsammans med andra Attefallshus ha en total byggnadsarea på max 30 kvm,
 • ha max 4 meters nockhöjd
 • inte stå närmare parkmark eller gata/väg än 4,5 meter
 • användas som egen bostad och kallas då komplementbostadshus,
 • inte placeras inom 30 m från järnvägens mitt utan ett medgivande från järnvägens förvaltare,
 • inte uppföras inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt ur historisk eller kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Anmälan görs på samma sätt som för bygglov och du måste skicka in

 • ifylld anmälningsblankett
 • Situationsplan (skala 1:500) med tomten och alla byggnader inritade. Markera den nya byggnaden tydligt, och måttsätt med vinkelräta mått till närmaste tomtgräns från minst tre hushörn,
 • fasadritningar (skala 1:100). Ange väderstreck, befintliga och blivande marklinjer,
 • planritning (planlösning i skala 1:100). Ange rumsanvändning och eventuell fast inredning,
 • teknisk beskrivning,
 • förslag till kontrollplan.

Ska byggnaden placeras närmare tomtgräns än 4,5 m?

Då är det bra att samtliga ägare till grannfastigheten gör sitt medgivande på situationsplanen och fasadritningarna.
Om byggnaden placeras inom 8 m från annan komplementbyggnad eller bostadshus kan särskilda brandkrav gälla. Ritningarna ska då visa vilken brandteknisk klass ytterväggarna har.

Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm

Du måste alltid göra en anmälan till kommunen när du vill bygga till ditt hus. Om tillbyggnaden hamnar närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter måste du ha dina grannars medgivande.

Tillbyggnaden måste ligga minst 4,5 meter från parkmark, gata eller väg. Den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd. Om tillbyggnaden ska ligga inom 30 meter från järnvägens mitt måste järnvägens förvaltare lämna ett medgivande.

Handlingar som kan behövas

 • Ifylld anmälningsblankett
 • Situationsplan (skala 1:500) med hela tomten och alla byggnader. Markera och måttsätt tillbyggnaden tydligt, med vinkelräta mått till närmaste tomtgräns
 • fasadritningar (skala 1:100) över berörda fasader. Ange väderstreck, befintliga och blivande marklinjer
 • planritning (planlösning i skala 1:100) över hela byggnaden.
 • Ange rums-användning och eventuell fast inredning.
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
 • U-värdesberäkning

Ska byggnaden placeras närmare tomtgräns än 4,5 m?
Då är det bra att samtliga ägare till grannfastigheten gör sitt medgivande på situationsplanen och fasadritningarna.

Om byggnaden placeras inom 8 m från annan komplementbyggnad eller bostadshus kan särskilda brandkrav gälla. Ritningarna ska då visa vilken brandteknisk klass ytterväggarna har.

Inredning av ytterligare en bostad

Du måste också anmäla till kommunen om du vill inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus. Det gäller inte komplementbostadshus.

 • Inredande av ytterligare bostad får inte göras inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Ytterligare en bostad får inte inredas utan bygglov i enbostadshus som finns inom eller i anslutning till flygplatser och övnings- eller skjutfält som är av riksintresse för att de behövs för totalförsvaret.
 • Bygglov krävs om byggnadens yttre förändras när du inreder ytterligare bostad. Det gäller till exempel om du vill ta upp en ny dörr eller ett nytt fönster.

Handlingar som kan behövas

 • Markplaneringsritningar (med in- och utfarter och parkering)

 • Teknisk beskrivningBrandskyddsbeskrivning

 • Energiberäkning
 • Förslag till kontrollplan
 • Ifylld anmälningsblankett
 • planritning (planlösning i skala 1:100) över hela byggnaden. Ange rums-användning och eventuell fast inredning.

Tillbyggnad med högst två takkupor

Om det inte finns takkupor på ditt bostadshus sedan tidigare får du bygga max två stycken utan bygglov, men du behöver göra en anmälan.

Handlingar som kan behövas:

 • Situationsplan
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan
  Ifylld anmälningsblankett
 • planritning (planlösning i skala 1:100) över hela byggnaden.

Om man redan har en takkupa får man bygga till en ny utan bygglov. Finns det redan två takkupor måste man ha bygglov för att bygga flera.

Tillbyggnaden får omfatta högst halva takfallets längd och får inte innebära ingrepp i den bärande konstruktionen. Vid ingrepp i den bärande konstruktionen krävs bygglov.

Sidan granskades senast 2024-01-11