Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Avgifter, taxor

När du söker till exempel bygglov eller förhandsbesked tar vi ut en avgift. Den är knuten till gällande prisbasbelopp och kan ändras från år till år.

Plan- och bygglovstaxan innehåller avgifter för åtgärder som

 • bygglov
 • marklov
 • rivningslov
 • förhandsbesked
 • anmälan och framtagande av nybyggnadskartor

Ibland kan extra avgifter tillkomma när ärenden kräver mer resurser än normalt.

För att klicka ut rubrikerna och läsa mer fungerar nyare webbläsare som Chrome och Firefox bäst.

Anmälan

Startbesked för

 • Attefallshus, permanentbostad: 4 000 kr
 • Attefallshus, garage, carport, förråd, gäststuga: 1 100 kr - 2 200 kr 
 • Attefallstillbyggnad, bostadsrum: 2 200 - 4 000 kr
 • Attefallstillbyggnad, inglasad altan: 1 100 - 2 200 kr
 • Attefallstakkupor: 1 100 - 2 200 kr
 • installation av eldstad och rökkanal:  900 kr

Samtliga exempel är cirkapriser.

Bygglov

Bygglov och startbesked för

 • nybyggnad av garage, förråd, carport under 50 kvm: 2 400 kr 
 • nybyggnad av garage, förråd, carport över 50 kvm: 5 000 kr
 • nybyggnad av plank eller mur vid enbostadshus: 3 600 kr
 • mindre fasadändring: 1 700 kr
 • större fasadändring: 3 000 kr
 • tillbyggnad av garage, förråd, carport mindre än 50% av den befintliga byggnadens bruttoarea:  2 200 kr
 • tillbyggnad av enbostadshus, tillkommande bruttoarea 16-49 kvm: 4 900 kr
 • tillbyggnad av enbostadshus, tillkommande bruttoarea 50-129 kvm:         10 100 kr

För nybyggnad av enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad och sammanlagd bruttoarea 200-299 kvm kostar

 • bygglov 9 000 kr
 • startbesked 10 000 kr
 • nybyggnadskarta  9 000 kr
 • utstakning 8 000 kr

Samtliga exempel är cirkapriser.

Exemplen gäller för åtgärder inom detaljplanelagt område, där detaljplanen följs och där utskick till sakägare, som grannar, inte är aktuellt.

Vid ny- eller tillbyggnation kan planavgifter tillkomma.

Sidan granskades senast 2018-03-13