Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Grannars möjlighet att påverka

När du ska bygga ska hänsyn alltid tas till omgivningen. Dels för närboende men också till natur- och kulturvärdena på platsen.

Bygger du inom ett område med detaljplan och inte följer planens bestämmelser eller om du bygger något som påverkar omgivningen utanför planlagt område, kommer samhällsbyggnadsnämnden att ge dina grannar möjlighet att framföra sina åsikter.

Vi kommer att be dig bemöta deras åsikter innan vi fattar beslut i ärendet.

Rätt att överklaga ett beslut

Efter att beslutet är taget meddelar vi detta och alla sakägare har då möjlighet att under en viss tidsperiod överklaga beslutet.
Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Det innebär att bygglovet inte längre kan överklagas.

Hur går överklagan till?

Överklagan ska vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast 3 veckor efter att du som sakägare mottagit beslutet. Samhällsbyggnadsnämnden gör en rättidsprövning och om överklagan kommit in i rätt tid skickas ärendet vidare till Länsstyrelsen för prövning. Länsstyrelsens (LS) beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen (MMD). Deras beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljööverdomstolen (MÖD). MÖD tar bara upp ärenden av principiell natur. I sällsynta fall går överklagandet till Regeringen för beslut.
Först när högsta instans sagt sitt vinner beslutet laga kraft.

Sidan granskades senast 2024-03-22