Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Grannars möjlighet att påverka

När du ska bygga ska hänsyn alltid tas till omgivningen. Dels för närboende men också till natur- och kulturvärdena på platsen.

Bygger du inom ett område med detaljplan och inte följer planens bestämmelser eller om du bygger något som påverkar omgivningen utanför planlagt område, kommer samhällsbyggnadsnämnden att ge dina grannar möjlighet att framföra sina åsikter.

Vi kommer att be dig bemöta deras åsikter innan vi fattar beslut i ärendet.

Överklagan

Efter att beslutet är taget meddelar vi detta och alla sakägare har då möjlighet att under en viss tidsperiod överklaga beslutet.
Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft. Det innebär att bygglovet inte längre kan överklagas.

Länsstyrelsen

När någon överklagar tar först Länsstyrelsen ställning i ärendet. Länsstyrelsens (LS) beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen (MMD). Deras beslut kan i sin tur överklagas till mark- och miljööverdomstolen (MÖD). MÖD tar bara upp ärenden av principiell natur. Först när högsta instans sagt sitt vinner beslutet laga kraft.

Bygga på egen risk utan beslut

Om du påbörjar ditt bygge innan beslutet vunnit laga kraft bygger du på egen risk. Beslutet kan komma att ändras, och du kan bli tvungen att ta bort det du byggt.

Sidan granskades senast 2020-07-10