Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Svartbygge, olovligt byggande

Här får du reda på vad som gäller och hur du kan få hjälp vid svartbyggen eller olovligt byggande.

Vad händer om jag byggt på min fastighet utan startbesked

Om du utför en olovlig åtgärd utan att ha startbesked kan det leda till att samhällsbyggnadsnämnden tar ut en byggsanktionsavgift. Det gäller också om du tar din byggnad eller annan tillståndspliktig åtgärd i bruk innan slutbesked lämnats.Storleken på sanktionsavgiften beror på vad du bygger, hur stort du bygger och vilket besked som saknas. Storleken på avgiften finns i plan- och byggförordningen och är lika i hela landet och kan variera från år till år.

Anmäla olovlig byggnation

Bygg- och miljöavdelningen handlägger klagomål enligt Plan-och Bygglagen.
Syftet är att krav som ställs i lagen upprätthålls bl a att byggnader och tomter ska hållas i vårdat skick och skötas. Detta så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Vet du om något olovligt byggande anmäl det gärna till oss. Länk finns nedan.

Sidan granskades senast 2024-03-22