Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Solceller

För att installera solceller eller solfångare på en byggnad kan du behöva söka bygglov, men det finns vissa undantag.

Hus med solceller på taket

Att montera solceller eller solfångare på en byggnad kan ses som en bygglovspliktig fasadändring.
Bygglov krävs för fasadändringar inom detaljplanelagt område.
Bestämmelser om undantag finns för montering av solceller eller solceller på en byggnad.

Behöver jag söka bygglov för solceller?

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
  • de ska följa byggnadens form.
  • de monteras inte på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är kulturhistoriskt värdefulla.
  • det saknas bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • de monteras inte inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Anmälan kan krävas

Även om du inte behöver söka bygglov kan du behöva göra en anmälan och invänta startbesked innan du får påbörja din åtgärd. Det kan exempelvis vara om solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Riksintresse för totalförsvaret

I Älvkarleby kommun utgör Marma skjutfält ett riksintresse för totalförsvaret. Du som har din byggnad i Marma, Marmafjärden, Älvkarleö bruk, södra Älvkarleby eller Myrbo med omnejd kan påverkas av riksintresset.
Ligger din byggnad inom detta riksintresse och inom detaljplanelagt område behöver du troligen ansöka om bygglov för att montera solenergianläggningen.

Karta över riksintresset

Karta över riksintresset kan du hitta på Försvarsmaktens hemsida. Länk hittar du här. Länk till annan webbplats.

Är du osäker vad som gäller för din tomt kontakta bygglovshandläggare.

Sidan granskades senast 2024-01-11