Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Strandskydd

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Kvinna på stranden

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.

Inom strandskyddsområden får inte nya byggnader och anläggningar uppföras. Strandskyddsområde kan vara upp till 300 meter från hav, sjöar, bäckar och vattendrag.

Särskilda skäl

Dispens från strandskyddet kan ges vid särskilda skäl. De särskilda skälen gäller strandskyddsområden som:

  • Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
  • Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
  • Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
  • Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
  • Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
  • Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Ett särskilt skäl kan också vara att området utpekats för landsbygdsutveckling i kommunens översiktsplan.

De särskilda skäl som kan åberopas anges i 7 kap 18 c-e § Miljöbalken.

Dispens från strandskyddet kan beviljas av samhällsbyggnadsnämnden om något av ovanstående särskilda skäl uppfylls.

Sidan granskades senast 2024-01-11