Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Djur som far illa, är skadat eller avlidet

Om du misstänker att djur vanskötts eller far illa ska du kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län. De kontrollerar djurskyddet i kommunerna. 

BILD PÅ EN RÄV

Om du hittar ett skadat vilt djur

Vad du ska göra beror på hur allvarlig skadan är, men också på vilken art det gäller.

Ett vilt djur bör inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att hålla viltfångade djur för sällskap och hobby och enligt jaktlagen är det förbjudet att hålla vilt i fångenskap utan tillstånd.

För att vårda och rehabilitera skadat vilt krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ett antal privatpersoner och föreningar har tillstånd att rehabilitera skadat vilt. Du kan ta kontakt med Länsstyrelsen för att få reda på om det finns någon förening eller privatperson med sådant tillstånd i länet.

Om du har hittat ett djur som är så pass skadat att det bör avlivas av djurskyddsskäl så får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark. Då det avlivade djuret tillfaller den som har jakträtten bör du kontakta markägaren. Är det ett större djur bör du även anmäla händelsen till Polisen, telefon 114 14.

Om du själv inte är jägare får du fråga en granne som jagar alternativt prata med en jaktorganisation på din ort som kan hjälpa till med kontakter. Bor du inom detaljplanelagt område får du inte använda skjutvapen utan tillstånd från polisen. Kommunen kan också ha jägare och dessa har vanligtvis skottlossningstillstånd i tätbebyggelse.

Statens vilt
Vissa arter av vilt tillfaller, under vissa omständigheter, staten istället för jakträttshavaren. Dessa arter kallas för statens vilt. Se länk nedan. Om djur av dessa arter omhändertas eller dödas när de är fredade ska du snarast möjligt anmäla det till Polisen, telefon 114 14.


Om du hittar ett dött vilt djur

Om du hittar ett större dött djur i tätort eller på kommunal mark, till exempel i parker och gator, ta kontakt med din kommun.

Om ett vilt djur har dött på din tomt är du som fastighetsägare ansvarig för kadavret. Ligger kadavret i ett bostadsområde behöver du oftast forsla bort det. Ett mindre djur kan du förpacka väl i en plastpåse och sedan lägga bland dina hushållssopor. Större djur kan behöva lämnas in för kremering. Kolla med din kommun vad som gäller där du bor. Du kan också flytta kadavret till ett skogsområde om du har markägarens tillstånd så tar naturen hand om det.

I skog och mark så tar naturen hand om det döda djuret. Markägaren är alltid i första hand ansvarig för döda djur i skog och mark. Hittar du ett dött djur i naturen som ingår i statens vilt, till exempel ett rovdjur, ska du alltid ringa Polisen, telefon 114 14.

Om du träffar på flera döda vilda djur i skog och mark ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hittar du ett eller flera döda vildsvin är det extra viktigt att du rapporterar detta till SVA med anledning av förekomsten av svinpest (ASF) i närliggande länder.

Om du hittar ett dött marint däggdjur

Om du hittar ett dött marint däggdjur t.ex säl, fisk eller tumlare- anmäl detta till statens veterinärmedecinska anstalt (SVA)
www.sva.se/dottdjur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information hittar du här Pdf, 1.1 MB..

Om du hittar en död säl

Det är normalt att sälar dör och ibland flyter iland på stränderna. Om sälen ligger olämpligt, till exempel på en allmän badplats, kan du ta kontakt med kommunen så får de bedöma om den ska tas bort. Det gäller även i de fall där en död säl ligger olämpligt i ett naturreservat.

Naturhistoriska riksmuseet är intresserade av rapporter om döda sälar. På deras webbplats kan du rapportera om du har hittat en död säl.
Naturhistoriska riksmuseets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Om djur har skadats i trafiken

Trafikolyckor med husdjur

Om du kör på eller ser ett påkört husdjur, är du skyldig att kontakta Polisen. Undersök direkt och försiktigt om djuret lever och ring 114 14.

Tänk på att även djur som bara visar svaga livstecken ofta kan räddas till livet. Om djuret är så svårt skadat att det omedelbart bör avlivas är det i första hand Polis eller veterinär som ska göra det. Det är bara i väldigt brådskande fall som någon annan får avliva ett skadat djur.

Trafikolyckor med vilda djur

Om du har kört på och skadat ett vilt djur ska du anmäla olyckan på telefon 112.
Det är bra om du alltid har en viltolycksremsa i din bil och placera ut den synligt.
Du får den gratis hos Bilprovningen och på Älvkarleby Kommun. Sök aldrig efter skadat vilt själv.

Om en hund attackerar

Om en hund attackerar tamdjur eller en människa ska du ringa 112 om det är akut. Är läget inte akut ringer du till Länsstyrelsen i Uppsala Län telefon 018- 22 33 00 på dagtid, övrig tid Polisen 114 14.

Sällskapsdjur

Om ett sällskapsdjur attackerar

Om ett sällskapsdjur attackerar tamdjur eller en människa ska du ringa 112 om det är akut. Är läget inte akut ringer du till Länsstyrelsen i Uppsala Län telefon 018- 22 33 00 på dagtid, övrig tid Polisen 114 14.

Begrava sällskapsdjur

Sällskapsdjur får du begrava oavsett var du bor i Sverige.
Tänk på att:

  • Det nedgrävda djuret inte skall kunna grävas upp av tama eller vilda djur (säkerhetsmått är 1 meter under jord).
  • Ett säkerhetsavstånd mellan gravens botten och högsta grundvattennivån
    bör vara 1 meter.
  • Djuret inte bör grävas ner uppströms från eller nära en vattentäkt.
  • Kroppen inte bör grävas ner i närheten av sjö eller vattendrag. Ett säkerhetsavstånd på 20-50 meter bör tas.

Nedgrävning av död eller avlivad häst

Nedgrävning av häst skall anmälas till Bygg- och miljöavdelningen för att samråda vilken plats som är lämpligast för nedgrävning. En häst får inte grävas ner om hästen dött av smittsam sjukdom utan ska ha förolyckats eller avlivats av annan anledning.

Anmälningsblankett Öppnas i nytt fönster.

Nedgrävning av avlidet lantbruksdjur

Det är inte tillåtet att gräva ner lantbruksdjur i Älvkarleby kommun.
Lantbruksdjur samlas in av rikstäckande Svensk lantbrukstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som kör de döda djuren till godkända anläggningar för förbränning.

Sidan granskades senast 2023-01-12