Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Fåglar

När fåglar blir för många och bygger bo i bostadsområdena kan störningarna bli så stora att vi måste göra något åt dem. Särskilt måsar, kajor och skator kan upplevas som störande under häckningsperioden, mars-juni.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägarens har ett ansvar för att förebygga störningar från fåglar. Därför ska du i första hand kontakta din fastighetsägare om problem med fåglar.

Tips om fåglar skapar problem

Vid fågelproblem är det effektivaste att försvåra häckningen för dem.
Som fastighetsägare kan man blockera eller ta bort vanliga sittplatser som fåglarna använder, sätta upp nät eller utspända trådar, glesa ur grenar på höga träd eller täcka skorstensöppningen med nät tidigt på våren innan fåglarna börjar häcka.

Tänk även på att vårdslös matning av fåglar gör att flockar av duvor, kråk- och måsfåglar samlas i närheten av fågelmatplatsen. Även råttor och möss kan lockas till platsen.

Måsar

Måsar som häckar i centrum är störande både med sina läten och sin vaktinstinkt för sin avkomma.

Enligt lagen är det fastighetsägaren som har ansvaret för att göra något åt problemet. Här ger vi förslag på hur man som fastighetsägare kan arbeta förebyggande

  • Se till att taken inte är vänliga att bygga bo på.
  • Alla som har platta tak måste se till att regelbundet sopa bort alla försök till bobyggen. Detta är något som fastighetsägarna måste börja göra tidigt på säsongen när måsarna anländer. När äggen är kläckta och det finns ungar i måsarnas bo är det av djurskyddsskäl inte tillåtet att röra dem, utan då får vi stå ut med skränandet och attackerande måsar i centrum tills ungarna är redo att klara sig själva för då upphör föräldrarnas vaktinstinkt. Med ungar som vuxit upp i centrum har vi fler bobyggare i centrum nästa år.
  • Är det möjligt kan man själv ta bort pinnar och sådant som fåglar använder när de bygger bon.
  • Undvik att mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten. Informera de som bor i din fastighet att all matning av småfåglar skall undvikas efter som det lockar även måsar och trutar till fastigheten.

Var noggrann med avfallshanteringen. Finns matrester tillgängliga för fåglarna dras fler till just din fastighet.

Som fastighetsägare kan du vända dig till ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och t.ex. sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon. De tar även bort befintliga fågelbon. Platta tak är självklart lättare att hålla fria från bon.

Vi vill med hjälp av fastighetsägarna styra måsarnas häckning till de orörda områden som finns längs med Bodaån, vilket är en naturlig miljö för häckande fåglar

Det är viktigt att komma ihåg att måsar och trutar är ett naturligt inslag i fågellivet i ett kustnära samhälle som Skutskär och att deras läten i viss mån hör till samhällsbilden på våren och försommaren. Men när de blir för många och de bygger bo och häckar nära våra bostäder kan deras närvaro bli en störning som inte är acceptabel

Mata gärna fåglar - men på rätt sätt

Fåglar kan sprida smitta
Förutom att fåglar smutsar ner så kan de även sprida smitta genom sin avföring, salmonella hos småfåglar är inte ovanligt. Salmonella och andra sjukdomar som fåglar kan sprida finns där fåglarnas avföring finns, till exempel på fönsterbläck, gräsmattor med mera. Barn som många gånger stoppar allt i munnen kan bli smittade.

Mata fåglarna och inte råttorna
Mata fåglarna utanför bostadsområdet och endast under vintermånaderna
Om man bor i ett bostadsområde eller annat tätbebyggt område och vill hjälpa småfåglarna med att få mat så kan man gå utanför området till något strövområde och sätta upp en matningsplats. Småfåglarna lär sig snabbt var det hittar mat. Placera matningsplatsen ovanför marken, till exempel ett fågelbräde, undvik så långt som möjligt att lägga mat direkt på marken.

Matningen av fåglar bör begränsas till vintermånaderna, eftersom visa fåglar stannar över vintern kan vara beroende av extra föda. Under sommarhalvåret är inte matning nödvändig och den leder bara till att fåglarna löper större risk att smittas av sjukdomar.

Ordningsreglerna i ditt bostadsområde kan förbjuda fågelmatning
På de ställen där matningen inte särskilt förbjudits är den tillåten, om den inte orsakar olägenhet. Olägenhet kan uppstå om det ges för mycket mat så att fåglarna inte äter upp allt de får. I så fall kan fågelmaten ätas upp av råttor.

Bostadsbolagen/bostadsrättsföreningar kan i sina ordningsregler bestämma att det är förbjudet att mata fåglar inom bostadsområdet. Eftersom fåglarna blir allt tamare och anpassade till stadslivet blir det allt vanligare att förbud mot matning införs.

Skrämseltips

Förhindra häckning - du kan enkelt förhindra häckning genom att täppa till håligheter i byggnader eller skorstenar. Hönsnät brukar fungera bra att täta med. Om måsar börjat bygga bo, sopa bort boet innan äggen kläckts (är äggen kläckta får boet inte röras).

Ögonatrapper - går att göra själv. En cirkelrundplatta med en diameter på ca 1 decimeter målas som ett öga. Plattan målas på bägge sidor med en svart pupill och en gul/orange iris. De hängs upp i buskar, träd, verandor etc. och hängs två och två för att på så sätt efterlikna ett rovdjur.

Skrämselballonger - färgglada ballonger med påmålade ögon, ska efterlikna rovfåglar.

Reflekterande remsor och blåa band. Det sägs att skator skyr blå färg, så det sägs att blåa band kan skrämma bort skatorna. Reflekterande remsor ska ha samma effekt plus att de ger i från sig ett ljud i vinden.

Rovfågelsiluetter. Skär ut en svart siluett av en sparv- eller duvhök i deras naturliga storlek. Placera en balansvikt mitt på så att fågeln håller sig upprätt när den hänger i träd, buskar verandor etc.

Uvbulvaner. Finns att köpa i många jaktbutiker och fiskebutiker, dessa kan placeras på huset.

Elektronisk fågelskrämma. Bra skrämma för Kajan med egna dödsläte spelas upp var tjugonde minut i ca 2 veckor, inte nattetid.
Duvor kan hållas borta med rovfågelatrapper, dessa kan sättas upp på fastighetens tak och de finns att köpa i jaktbutiker.

Sidan granskades senast 2023-03-23