Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Värmepump

Innan du installerar en värmepump som utvinner värme ur berg, mark eller ytvatten måste du enligt lag göra en ansökan till kommunen.

Ansökan

Ansökan ska lämnas in till bygg- och miljöavdelningen i god tid innan du planerar att påbörja installationen. Du får sedan ett beslut om försiktighetsåtgärder. Vår ambition är att ärendet ska vara handlagt inom fyra veckor från det att anmälan är komplett. Inom vattenskyddsområden kan handläggningstiden bli något längre.

Runt varje borrhål kyls marken gradvis ner. Det bör vara minst 20 m mellan två borrhål för att de inte ska "stjäla" värme från varandra.
Om du tänker borra efter bergvärme och det planerade borrhålet ligger närmare än 10 meter från din och din grannes gemensamma fastighetsgräns, måste grannen få en chans att yttra sig. Bygg- och miljöavdelningen skickar grann­hörande till din granne.

Värmepumpsanläggningar kan innebära en risk för förorening av mark- och grundvatten. Du som låter installera anläggningen på din fastighet är ansvarig för att installationen sker på ett sätt som innebär minst risk för miljön. Börja inte med installationsarbete eller borrning förrän du fått svar på din ansökan.

För anläggningar med en uteffekt över 10 MW gäller delvis andra regler.
Kontakta bygg- och miljöavdelningen för mer information.

Bergvärmepumpsanläggning i vattenskyddsområde

I kommunen finns tre vattenskyddsområden. I de yttre vattenskyddsområdena för vattentäkt krävs tillstånd för att installera bergvärmepumpsanläggning och i de inre skyddsområdena för vattentäkt är det normalt förbjudet att installera bergvärmepumps­anläggning.

Inom kommunens vattenskyddsområden rekommenderas att brunnsborraren är certifierad enligt SITAC:s och SGU:s kravspecifikation eller kan uppvisa intyg på motsvarande kunskaper. Certifieringen är ett sätt att säkra kvaliteten på utfört arbete. Det är bra om brunnsborraren är certifierad även i andra områden än inom vattenskyddsområdena. Fråga om brunnsborraren har intyg på denna utbildning.

Ledningar

För att undvika skador på el-, tele-, vatten- och avloppsledningar i samband med borrning och grävning bör respektive lokala bolag/energibolag kontaktas.
Ta gärna hjälp av Ledningskollen.

Luftvärmepump

För att installera en luftvärmepump behövs ingen anmälan eller ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden, men det finns några saker du bör tänka på innan installation i tätbebyggt område.

Ska du installera en luftvärmepumpanläggning är det viktigt att tänka på risken för bullerstörning. Både du och dina grannar kan störas av en bullrande och olämpligt placerad luftvärmepump. Som ägare ansvarar du för att din värme­pumpanläggning inte orsakar störningar. Har du grannar som bor nära och tomterna är små bör du anlita en fackman för att utreda lämpligaste placeringen. Innan pumpen installeras är det bra att ha en dialog med grannarna.

Den som är ägare till luftvärmepumpen ska visa att bullret understiger gällande riktvärden om grannen blir störd. Det kan i vissa fall krävas en kvalificerad ljudnivåmätning.

Avgift

För handläggningen av ansökan/anmälan tar vi ut en avgift enligt taxa för miljöbalken som är fastställd av Kommunfullmäktige. Den hittar du här.

Sidan granskades senast 2024-01-12