Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Vad är en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan.

Bild på omslaget till översiktsplanen

Översiktsplanen beskriver hur kommunen vill främja en långsiktigt god utveckling för bebyggelse, mark- och vattenanvändning. Den är inte bindande, men anger riktningen för den långsiktiga utvecklingen.

Översiktplanen hjälper oss att sätta enskilda beslut i ett större perspektiv och gynnar utvecklingen på lång sikt. Den är till exempel ett viktigt politiskt styr-dokument för beslut som rör

  • detaljplanering
  • planbesked
  • bygglov 
  • tillståndsansökningar.

För dig som privatperson berättar översiktsplanen om kommunens utvecklingsplaner och om vilka områden vi anser särskilt viktiga att bevara.

Enligt plan- och bygglagen ska planen

  • redovisa grunderna i den avsedda mark- och vattenanvändningen
  • hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras
  • vilken hänsyn vi tar till allmänna intressen.

Kommunen ska bland annat visa hur vi tar hänsyn till riksintressen och hur vi uppnår miljökvalitetsnormer för luft och vatten.

Syftet är att främja en god hushållning ur en ekologisk, social och samhälls-ekonomisk synpunkt. Planen ska också visa hur kommunen tänker ta hänsyn till nationella och regionala planer som har betydelse för en hållbar utveckling.

Översiktsplanen ska även redovisa de områden i strandnära lägen som kommunen anser är lämpliga för landsbygdsutveckling (LIS-områden). I dessa områden går det att få dispens från strandskyddet, särskilt om en byggnad eller verksamhet bidrar till utveckling av landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande när vi prövar dispenser vid upphävandet av strandskyddet.

Förutom de obligatoriska delarna kan kommunen även påverka innehållet i översiktsplanen. Områden som är av särskilt intresse för Älvkarleby kommun går till exempel att hantera mer ingående.

Översiktsplanen ska vara begriplig och överskådlig.
Det ska vara enkelt att

  • förstå konsekvenserna av planen och  
  • skilja underlag från kommunens åsikter och beslut.
Sidan granskades senast 2019-09-26