Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Hållbarhetslöfte

Älvkarleby kommun står bakom länsstyrelsens åtgärdsprogram för att snabba på takten i miljöarbetet.

Länsstyrelsen Uppsala Län erbjuder länets kommuner, VA-organisationer, myndigheter, företag, föreningar med flera att teckna hållbarhetslöften.

Löftena ska stärka fokus och samverkan i miljöarbetet och därmed öka åtgärdstakten för att nå generationsmålet, de nationella miljökvalitetsmålen och den ekologiska dimensionen i FN:s globala hållbarhetsmål.

Älvkarleby kommun är en av de aktörer i länet som har tecknat hållbarhetslöften.

Löften för vatten

Vi har tecknat hållbarhetslöfte med följande åtgärder 2021-2024 för att säkra tillgången på rent vatten:

 • Smart vattenanvändning
 • Kunskapsuppbyggnad och inspiration kopplat till vatten som resurs
 • Integrera och öka kunskap om vattenfrågor och hållbar utveckling i skola och förskola
 • Genomföra utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare kopplat till vatten som resurs
 • Ta hänsyn till vatten som resurs vid upphandling och inköp av varor och tjänster
 • Hållbar vattenplanering
 • Minska belastning på yt- och grundvatten från förorenda områden och/eller pågående verksamheter
 • Öka kunskap och förståelse kopplat till miljöskadliga ämnen

Löften för biologisk mångfald

För att främja ekosystem och biologisk mångfald har vi tecknat hållbarhetslöfte med följande åtgärder 2020-2023:

 • Återskapa hållbara livsmiljöer i sjöar och vattendrag
 • Bevara värdefulla livsmiljöer i marin miljö
 • Öka naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar och i formellt skyddade områden
 • Öka variationen i åkerlandskapet

 • Motverka invasiva främmande arter
 • Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering
 • Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden
 • Bevara och öka biologisk mångfald i infrastrukturens biotoper
 • Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och tjänster
 • Inspirera invånarna till hållbara val som gynnar biologisk mångfald
 • Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola
 • Genomföra utbildnings- och informationsinsatser om biologisk mångfald för beslutsfattare

Löften för klimatet

Vi har tecknat hållbarhetslöfte med följande åtgärder 2019-2022 för minskad klimatpåverkan:

 • Öka gång och cykling
 • Fossilfri arbetspendling och möteskultur
 • Halvera klimatpåverkan från arbetsmaskiner
 • Öka produktion och användning av återvunnen eller förnybar energi och fossila drivmedel
 • Minska klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt
 • Minska klimatpåverkan från måltider
Sidan granskades senast 2021-12-20