Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pågående planarbete

Här hittar du detaljplaner och planprogram som är under arbete. Fastighetsförteckningen och vissa samrådsredogörelser publiceras inte på hemsidan.

Detaljplan för del av Siggeboda 3:3 m fl, centrumutveckling vid Bodaån, Skutskär

Antagandehandlingar

PlankartaPDF
Plan- och genomförandebeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF
Bilaga A1- Lokalisering i strandskyddat områdePDF
Bilaga B1- BullerutredningPDF
Bilaga C1- Inmätning av höjdpunkterPDF
Bilaga D1- Fastigheter inom planområdetPDF

Beslut om antagen detaljplanPDF

Detaljplanen är antagen av Kommunfullmäktige 2021-06-23.
Du som vill ta del av granskningsutlåtande och vissa utredningar behöver begära ut dessa.

Förslag till detaljplan för Siggeboda 3:3 mfl, resecentrum, Skutskär

Samrådshandlingar
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
MiljöpåverkanPDF

Samrådstid: 12 december 2019 - 31 januari 2020

Förslag till detaljplan för Riddersdal 2:11 mfl. Älvkarleby (bostadsändamål)

Granskningshandlingar
Plan- och genomförandebeskrivning PDF
PlankartaPDF
SamrådsredogörelsePDF

Granskningstid: 5 November - 26 November 2020
Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Förslag till upphävande av detaljplan, Medora 168:2 Skutskär

Plan och genomförandebeskrivningPDF
PlankartaPDF
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF

Samrådstid:20210524-20210615

Sidan granskades senast 2021-07-01