Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pågående planarbete

Här hittar du detaljplaner och planprogram som är under arbete. Fastighetsförteckningen och vissa samrådsredogörelser publiceras inte på hemsidan.

Förslag till detaljplan för Siggeboda 3:3 mfl, resecentrum, Skutskär

Samrådshandlingar
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
MiljöpåverkanPDF

Samrådstid: 12 december 2019 - 31 januari 2020

Förslag till detaljplan för Riddersdal 2:11 mfl. Älvkarleby (bostadsändamål)

Granskningshandlingar
Plan- och genomförandebeskrivning PDF
PlankartaPDF
SamrådsredogörelsePDF

Granskningstid: 5 November - 26 November 2020'
Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Förslag till detaljplan för del av Siggeboda 3:3 m fl, centrumutveckling vid Bodaån, Skutskär

Antagandehandlingar
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
GranskningsutlåtandePDF

Beslut om antagen detaljplan kommunfullmäktige 2020-02-19PDF

Antagen av Kommunfullmäktige 2020-02-19
Justerat protokoll: 2020-02-26
Anslagen: 2020-02-28

Sidan granskades senast 2020-11-04