Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Planprocessen

I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planprocessen är demokratisk och att planarbetet drivs med stor öppenhet så att alla berörda blir delaktiga.

När Bygg- och Miljökontoret upprättat en detaljplan skickas den ut på samråd till grannar och andra berörda. De synpunkter som kommer in behandlas i samhälls-byggnadsnämnden. Planförslaget ställs sedan ut i cirka tre veckor för att fler ska kunna titta på det. Invändningar mot förslaget ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsnämnden.

Nämnden antar planen, eller lämnar den till kommunfullmäktige för antagande om ärendet är av stor betydelse. Tre veckor efter antagandet har detaljplanen vunnit laga kraft och är gällande. Detaljplaner kan genomföras på olika sätt, beroende på hur stora de är.

Standardförfarandet - processen

Begränsat standardförfarande

Utökat förfarande - processen

För detaljplaneläggning som är beslutad innan årsskiftet 2014/2015  gäller gamla planprocesser.

En antagen detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen. I vissa fall kan överklagan även tas till mark- och miljööverdomstolen.
Hela planprocessen kan ta cirka ett år från upprättande tills planen vinner laga kraft. Om detaljplanen överklagas kan det ta längre tid.

Sidan granskades senast 2018-05-31