Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Metoder för bekämpning av jätteloka

Det finns många olika sätt att bekämpa jättelokan på. Eftersom omständigheterna och förutsättningarna är olika på olika växtplatser kan bekämpningen behöva utföras med flera olika metoder.

Bild på jättebjörnloka

Den mekaniska bekämpningen

går till stor del ut på att svälta ut jättelokorna. Genom att förstöra de delarna ovan jord tvingas rötterna använda lagrad näring för att bilda nya växtdelar och växten tröttas ut efter hand. Oavsett metod måste man alltid se till att förstöra eventuella blomställningar. Annars kan frön eftermogna och göra arbetet ogjort.

Bekämpningen bör ske så tidigt som möjligt under våren och fortsätta under flera år tills man är säker på att fröna i marken är utarmade och inga nya växter kommer upp. Avhuggna delar kan ligga kvar, men ta bort blomställningar med mogna frön. Dessa ska man frakta bort på ett sätt som inte leder till att fröna sprids, för att sedan bränna. Kompostera inte, det gör att fröna kan spridas.

Slåtter

Plantorna ska helst slås när de är cirka en halv meter höga, men man kan vänta tills de börjat blomma. Vid blomning satsar jättelokan all energi på blommor och frösättning. Att hugga av stjälken i det skedet innebär att växten förlorar mycket energi och får svårare att komma tillbaka nästa år.

För att hindra spridningen av jättebjörnloka bör man slå av stjälkarna innan blommorna har gått i frö. Växten kan svältas ut genom att man kontinuerligt tar bort de ovanjordiska delarna. Se upp för växtsaften!

Rotkapning och uppgrävning

Rotkapning är en effektiv metod som tar död på plantan direkt. Pålroten huggs av några centimeter under tillväxtpunkten. Den sitter i eller strax under markytan, vid övergången mellan rot och stam.

Metoden är lättast att använda tidigt på året, innan plantorna blivit för stora. Har man tillräckligt med tid kan man totalutrota växten på detta sätt. Handlar det om relativt få plantor, eller om plantorna är så små att rotkapning är svårt, är ett alternativ att gräva upp hela växten, det ger samma effekt.

Jordbearbetning

Jättelokan är känslig för traditionell jordbearbetning och finns sällan i brukad mark. Plöjning, användning av kultivator eller jordfräs fungerar utmärkt, men tänk på att en dimma av växtsaft kan virvla upp. För att undvika det är det bra att jordbearbeta när plantan är liten. Självklart ska denna metod inte användas på mark där värdefull vegetation finns.

Kemisk bekämpning

Vid kemisk bekämpning av få exemplar på egen fastighet/trädgård rekommenderas stämpling/avstrykning. Metoderna innebär en individuell bekämpning av varje exemplar av växten. Mekanisk och kemisk bekämpning kan med fördel kombineras genom att först slå av plantan och därefter ha på bekämpningsmedel på den kvarvarande stjälken.
Undvik sprutning då all växtlighet påverkas/ kan dö. När sedan fröbanken i marken gror, finns det en möjlighet att jättelokan får ett försprång och därmed totalt sett gynnas.

Kemisk bekämpning av jätteloka ska ske med stor försiktighet och bör undvikas av privatpersoner utan särskild behörighet eller utbildning. Kemisk bekämpning sker med preparat baserade på glyfosat, Roundup och liknande.

Man bör hålla skyddsavstånd till vattendrag eller undvika kemisk bekämpning inom känsliga områden. Observera att det kan finnas förbud eller restriktioner för kemisk bekämpning inom vattenskyddsområden.

Att tänka på vid bekämpning

 • Skydda hud och ögon, eftersom det kan stänka eller flyta växtsaft från snittytor.
 • Bär vattenavstötande plagg och skor (tex regnkläder)
 • Bär skyddsglasögon/eventuellt visir
 • Bär vattenavstötande handskar
 • Skölj av kläder och verktyg efter bekämpning
 • Använd inte trimmer/röjsåg som virvlar upp växtsaft
 • Bekämpa innan växten sätter frö
 • Bekämpa helst när det är mulet
 • Bekämpa helst vid uppehållsväder, för att minska risken för stänk. Blöta kläder suger dessutom lättare åt sig växtsaft.
 • Ha med tvål och vatten om du utsätts för växtsaften
 • Oavsett bekämpningsmetod bör växten bekämpas minst 2-3 gånger per år för ett lyckat resultat.
 • Det behövs upprepning, långsiktighet och tålamod för lyckat resultat
Sidan granskades senast 2015-07-31