Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Samhällsplanering

Kommunen har huvudansvaret för hur mark och vattenområden bör användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad.

Flygfoto över skutskär

Foto :Sveriges radio

Den fysiska planeringen styrs av flera lagar. Plan- och bygglagen och miljöbalken är de mest betydelsefulla.

Planläggning är en demokratisk process vars syfte är att mark- och vattenområden ska användas för de ändamål som området är bäst lämpad för. Det finns alltid utrymme för sakägare och intressenter att framföra sina synpunkter under planprocessen.

Genom god planering säkerställer kommunen att det finns områden för nutida och för framtida behov, som service och boende. Planeringen är även till för att skydda områden som har höga värden. Det kan till exempel handla om natur- och friluftsvärden. Att skapa ett samhälle som är hållbart för kommande generationer är av största vikt.

Det finns tre typer av kommunala fysiska planer: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Planarkiv-sök bland gällande detaljplaner

I kommunens digitala planarkiv Länk till annan webbplats. kan du söka fram gällande detaljplaner via kommunens karta. Zooma och klicka dig fram i kartan eller sök på en adress i sökfältet.

Kommunens översiktsplan

Översiktsplanen vägleder beslut om hur mark- och vattenområden får användas. Den kan ses genom vår digitala story map. Länk till annan webbplats.

Sidan granskades senast 2024-02-20