Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Pågående planarbete

Här hittar du detaljplaner och planprogram som är under arbete. Fastighetsförteckningen och vissa samrådsredogörelser publiceras inte på hemsidan.

Detaljplan för Siggeboda 17:36 Bostäder MM

Detaljplanen syftar till att förtäta de centrala delarna av Skutskärs centrum, och skapa fler bostäder genom en påbyggnad på befintlig kommersiell byggnad (MM-byggnaden). Detaljplanen ska utformas i enlighet med Gestaltningsprogrammet för Skutskärs centrum.

Samrådshandlingar

Samrådstid pågick 11 april- 3 maj 2024

Kontakt:
Planhandläggare Sandra Öster
sandra.oster@alvkarleby.se 026- 830 25
Planhandläggare Ida Lindgren
ida.lindgren@alvkarleby.se 026- 830 24

Ny detaljplan för vattenverk, naturområde och bostad(del av Älvboda 1:113)

Älvkarleby och Gävle kommuner ska utöka sin samverkan om dricksvattenförsörjningen.
Syftet med detaljplanen är att ett vattenverk med kringanläggning ska kunna byggas. Vattenverket kommer att bidra till den regionala vattenförsörjningen och fullgod reservvattenförsörjning i båda kommunerna. Detaljplanen reglerar också, till viss del, markanvändning till allmän plats – naturmark, för att skydda ett stort sammanhängande område av naturskyddsvärd natur. För att naturområdet ska kunna nyttjas av allmänheten som rekreationsområde medger planen också en förlängning av en befintlig väg och en parkeringsyta, inom naturområdet.
Lokalt omhändertagande av dagvatten ska ske inom kvartersmarken, för det
nya vattenverket, och en angöring till väg 76 ska anläggas till det.Planen medger också byggrätt för en fastighet med ett befintligt bostadshus.

Samrådshandlingar

Resterande handlingar lämnas ut på begäran efter en sekretessprövning: Miljöteknisk markundersökning, kemikaalier och transporter, dagvatten och skyfallsutredning, gestaltningsprogram, riktlinjer farligt gods, geoteknik, NVI, trafikutredning

Samrådsmöte

Välkommen på samrådsmöte 7 mars kl. 17.00-18.30. Sessionssalen i kommunhuset, Centralgatan 3, Skutskär.

Samrådstid pågick 20 Februari-31 Mars 2024

Kontakt: Planhandläggare Sofie Åberg, Planarkitekt
sofie.aberg@alvkarleby.se 026- 831 29

Ändring av detaljplan Östanån 15:3, Prästgården 1:1 m.fl. (Vattenfall utveckling)

Detaljplaneändringen syftar till att pröva lämpligheten i att möjliggöra
permanent bebyggelse på ett område som i gällande detaljplan har
egenskapsbestämmelsen prickad mark.
Prickad mark är en typ av begränsning av markens bebyggelse som lyder: Marken får inte bebyggas.
Verksamhetsutövaren har i dagsläget ett tidsbegränsat bygglov för en befintlig
byggnad på platsen.
Verksamhetsutövaren har sedan uppförandet av byggnaden
funnit att det finns ett mer permanent behov av byggnaden. I och med detta
inkom en planbeskedsansökan med syfte att undersöka förutsättningarna för att
befintlig byggnad ska kunna bli planenlig och således ges förutsättningar för en
permanent bebyggelse på platsen.
Detaljplaneändringen görs i den gällande detaljplanen Vattenfall Utveckling,
Östanån 15:3, Prästgården 1:1 M. Fl. som antogs 2001-04-20. Området som är
aktuellt för ändringen har i detaljplanen användningen Industriändamål.
Området är inhägnat och är en del av befintligt industriområde.

Antagandehandlingar

De som inte anser sig fått sina synpunkter tillgodosedda i samrådet eller granskningen har rätt att överklaga beslutet om antagande.
Överklagan ska göras senast 2024-06-07.

Överklagan ska skickas skriftligen med underskrift till:
Älvkarleby kommun, Bygg och Miljö, Box 4, 814 21 SKUTSKÄR eller via epost: bygg.miljo@alvkarleby.se


Kontakt: Planhandläggare Timothy Levin, fysisk planerare
timothy.levin@alvkarleby.se 026- 833 95

Detaljplan för del av Östanån 10:46 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter i området. Dessutom
ska nuvarande verksamheten inom planområdet kunna bedrivas planenligt,
utan bestämmelser som förhindrar verksamhetens utveckling och utförande.

Samrådshandlingar

Samrådstiden pågick 20 juni - 14 juli 2023

Kontakt: Planhandläggare Sandra Öster 
sandra.oster@alvkarleby.se

Telefon: 026- 830 25

Detaljplan för Östanån 5:12 och 5:36 med flera (Östangård)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ökning av antalet bostäder och verksamhetslokaler.Detaljplanens ändamål ska ändras till bostäder, kontor, handel och vård från allmänt ändamål.
Planens syfte är också att möjliggöra bebyggelse i fler våningar och
ta hänsyn till och samspela med identifierade kulturvärden på platsen.

Granskningshandlingar

Granskningstiden pågår mellan 22 april - 13 maj 2024

Kontakt: Planhandläggare Ida Lindgren  
ida.lindgren@alvkarleby.se
026- 830 24

Sidan granskades senast 2024-05-17