Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Pågående planarbete

Här hittar du detaljplaner och planprogram som är under arbete. Fastighetsförteckningen och vissa samrådsredogörelser publiceras inte på hemsidan.

Förslag till detaljplan för Östanån 5:12 och 5:36 m.fl - Östangård

Samrådshandlingar
Planbeskrivning Pdf, 2.7 MB.
Plankarta Pdf, 831.1 kB.
Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 932.7 kB.
Utredning- PM Geoteknik Pdf, 1.3 MB.
Utredning- MUR Geoteknik Pdf, 2.5 MB.

Samrådstid: 24 April- 16 Maj 2023
Kontakt: Planhandläggare Ida Lindgren  
ida.lindgren@alvkarleby.se

Förslag till detaljplan för Resecentrum i Skutskär

Antagandehandlingar
Beslut om antagande 2023-04-26 Kommunfullmäktige Pdf, 318.3 kB.
Plankarta Pdf, 478.1 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.4 MB.
Granskningsutlåtande Pdf, 324.4 kB.

Antagandetid: 10 Ma j- 1 Juni 2023
Kontakt: Planavdelningen 
bygg.miljo@alvkarleby.se

Telefon: 026- 830 00


Förslag till detaljplan för del av Siggeboda 3:3 Nygatan-
Hårsta

Samrådshandlingar samråd nr 2
Plankarta Pdf, 919.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning Pdf, 972.6 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 1.2 MB.
Solstudie Pdf, 1.3 MB.
Undersökning av betydande miljöpåverkan Pdf, 845 kB.

Samrådstid 17 April- 8 Maj 2023
Kontakt: Planhandläggare Sandra Öster 
sandra.oster@alvkarleby.se

Telefon: 026- 830 25

Förslag till detaljplan för Kyrkslätten 3:2 – Folkets Hus i Skutskär

Granskningshandlingar
Planbeskrivning Pdf, 2.1 MB.
Plankarta Pdf, 966.9 kB.
Samrådsredorörelse Pdf, 591 kB.
Geoteknisk undersökning Markteknisk undersökning MUR Pdf, 30.7 MB.
Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Pdf, 382.4 kB.
Undersökning betydande miljöpåverkan Pdf, 1.2 MB.
Utredning från Upplandsmuseet Pdf, 1.4 MB.

Granskningstid 18 April- 9 Maj 2023
Kontakt: Kommunarkitekt Sofie Åberg
sofie.aberg@alvkarleby.se
026- 831 29

Förslag till ändring, del av detaljplan Rotskär

Granskningshandlingar
Planbeskrivning Pdf, 8.5 MB.
Plankarta Pdf, 8.8 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 942.8 kB.

Granskningstid 12-26 Maj 2023
Kontakt: Planhandläggare Sandra Öster 
sandra.oster@alvkarleby.se

Telefon: 026- 830 25


Sidan granskades senast 2023-05-12