Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Pågående planarbete

Här hittar du detaljplaner och planprogram som är under arbete. Fastighetsförteckningen och vissa samrådsredogörelser publiceras inte på hemsidan.

Ändring av detaljplan Östanån 15:3, Prästgården 1:1 m.fl. (Vattenfall utveckling)

Detaljplaneändringen syftar till att pröva lämpligheten i att möjliggöra permanent bebyggelse på ett område som i gällande detaljplan har egenskapsbestämmelsen prickad mark. Prickad mark är en typ av begränsning av markens bebyggelse som lyder: Marken får inte bebyggas.
Verksamhetsutövaren har i dagsläget ett tidsbegränsat bygglov för en befintlig byggnad på platsen. Verksamhetsutövaren har sedan uppförandet av byggnaden funnit att det finns ett mer permanent behov av byggnaden. I och med detta inkom en planbeskedsansökan med syfte att undersöka förutsättningarna för att befintlig byggnad ska kunna bli planenlig och således ges förutsättningar för en permanent bebyggelse på platsen.

Samrådshandlingar

Samrådstiden 17 November - 10 December 2023

Kontakt: Planhandläggare Timothy Levin, fysisk planerare
timothy.levin@alvkarleby.se 026- 833 95

Ändring av detaljplan Kyrkslätten 1:95 med flera

Syftet med denna ändring av detaljplan är att modernisera äldre
bestämmelser och därmed göra det enklare att utveckla planområdet utefter
dagens planeringsideal. Ändringen innebär även att hänsyn tas till den
befintliga kulturmiljön och gällande dispenser och bygglov. Därutöver
kvarstår syftet för planområdet att gälla bostadsändamål.

Granskningshandlingar

Granskningstid pågick 3-24 oktober 2023

Kontakt: Planhandläggare Sandra Öster 
sandra.oster@alvkarleby.se

Telefon: 026- 830 25

Detaljplan för del av Östanån 10:46 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter i området. Dessutom
ska nuvarande verksamheten inom planområdet kunna bedrivas planenligt,
utan bestämmelser som förhindrar verksamhetens utveckling och utförande.

Samrådshandlingar

Samrådstiden pågick 20 juni - 14 juli 2023

Kontakt: Planhandläggare Sandra Öster 
sandra.oster@alvkarleby.se

Telefon: 026- 830 25

Detaljplan för Östanån 5:12 och 5:36 med flera (Östangård)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ökning av antalet bostäder och verksamhetslokaler.Detaljplanens ändamål ska ändras till bostäder, kontor, handel och vård från allmänt ändamål.
Planens syfte är också att möjliggöra bebyggelse i fler våningar och
ta hänsyn till och samspela med identifierade kulturvärden på platsen.

Samrådshandlingar

Samrådstiden pågick 24 april- 16 maj 2023

Kontakt: Planhandläggare Ida Lindgren  
ida.lindgren@alvkarleby.se
026- 830 24

Sidan granskades senast 2023-12-08