Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Planer som nyligen vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anta följande detaljplaner med angivna laga kraftdatum.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 14 kap. plan- och bygglagen, måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får dock talan väckas även senare.

I vårt digitala planarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du söka fram gällande detaljplaner via en karta. Zooma och klicka dig fram i kartan eller sök på en adress i sökfältet.

Ändring av detaljplan: Vattenfall utveckling, Östanån 15:3, Prästgården 1:1 m.fl. 2024-06-07

Planen vann laga kraft 2024-06-07

Detaljplaneändringen syftar till att pröva lämpligheten i att möjliggöra
permanent bebyggelse på ett område som i gällande detaljplan har
egenskapsbestämmelsen prickad mark.
Prickad mark är en typ av begränsning av markens bebyggelse som lyder: Marken får inte bebyggas.
Verksamhetsutövaren har i dagsläget ett tidsbegränsat bygglov för en befintlig
byggnad på platsen.
Verksamhetsutövaren har sedan uppförandet av byggnaden
funnit att det finns ett mer permanent behov av byggnaden. I och med detta
inkom en planbeskedsansökan med syfte att undersöka förutsättningarna för att
befintlig byggnad ska kunna bli planenlig och således ges förutsättningar för en
permanent bebyggelse på platsen.
Detaljplaneändringen görs i den gällande detaljplanen Vattenfall Utveckling,
Östanån 15:3, Prästgården 1:1 M. Fl. som antogs 2001-04-20. Området som är
aktuellt för ändringen har i detaljplanen användningen Industriändamål.
Området är inhägnat och är en del av befintligt industriområde.

 

Laga krafthandlingar

Plankarta och planbeskrivning Pdf, 15 MB.


Ändring av detaljplan för Kyrkslätten 1:95 med flera 2024-01-05

Planen vann laga kraft 2024-01-05

Syftet med denna ändring av detaljplan är att modernisera äldre
bestämmelser och därmed göra det enklare att utveckla planområdet utefter
dagens planeringsideal. Ändringen innebär även att hänsyn tas till den
befintliga kulturmiljön och gällande dispenser och bygglov. Därutöver
kvarstår syftet för planområdet att gälla bostadsändamål.

Laga krafthandlingar

Plankarta och planbeskrivning Pdf, 20.1 MB.


Ändring av detaljplan för MEDORA 152:1 med flera
(Industriområde Skutskärs bruk) 2023-12-07

Plan.en vann laga kraft 2023-12-07

Det huvudsakliga syftet med ändringen är att möjliggöra utbyggnad av befintlig verksamhet.
Strandskyddet avses upphävas inom ändringsområdet.

Laga krafthandlingar

Plankarta och planbeskrivning Pdf, 18 MB.


Detaljplan för Kyrkslätten 3:2 Folkets hus, Skutskär 2023-11-27

Planen vann laga kraft 2023-11-27

Syftet är att göra en ny detaljplan för fastigheten med Folkets Hus i
Skutskär. I gällande detaljplan regleras markanvändningen till allmänt
ändamål. Detta ändras till besöksanläggning och centrumverksamhet
Förutsättningarna borgar för att platsen ska ingå i centrumbildningen i
Skutskär. Ytterligare användning är att till viss del medge bostäder i det
befintliga Folkets Hus och en ny byggrätt kan också användas till det
ändamålet. Den användningen begränsas dock till att föroreningar inom
fastigheten måste saneras först.
En mindre del av fastigheten får egenskapen natur, i syfte att bibehålla
befintlig natur, och för att skapa en barriär mellan verksamheter inom
planområdet och ett bostadsområde.
Detaljplanen avser också skydda de mycket höga kulturmiljö-, estetiskaoch
arkitektoniska värdena befintliga Folkets Hus har och byggnaden får
rivningsförbud. Nybyggnation på fastigheten ska ske med hänsyn till de
kulturhistoriska värdena.

Laga krafthandlingar

Plankarta och planbeskrivning Pdf, 3.4 MB.


Sidan granskades senast 2024-06-11