Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Planprocessen

I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden. Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planprocessen är demokratisk och att planarbetet drivs med stor öppenhet så att alla berörda blir delaktiga.

När kommunen upprättat ett förslag till detaljplan skickas den ut på samråd till sakägare, så som grannar och andra berörda. Deras synpunkter på förslaget behandlas sedan i den politiska nämnden. Efter samrådet kan planförslaget förändras av eventuella yttranden som inkommit.

Planförslaget ställs sedan ut på så kallad granskning i minst två veckor. Även då kan sakägarna lämna synpunkter på förslaget. Invändningar mot förslaget ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsnämnden.

Nämnden antar planen, eller lämnar den till kommunfullmäktige för antagande om ärendet är av stor betydelse. Tre veckor efter antagandet har detaljplanen vunnit laga kraft och är gällande.

En antagen detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen. I vissa fall kan överklagan även tas till mark- och miljööverdomstolen. Hela planprocessen kan ta ett till två år, från upprättande tills planen vinner laga kraft. Om detaljplanen överklagas eller är av stor komplexitet kan det ta längre tid.

Detaljplaner kan genomföras på olika sätt. Kriterier för när kommunen ska tillämpa respektive förfarande finns i plan- och bygglagen. De vanligaste förfarandena finns beskrivna nedan.

Standardförfarandet - processen

Begränsat standardförfarande

Utökat förfarande - processen

Sidan granskades senast 2022-08-24