Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Planprocessen

I detaljplaner regleras bland annat bebyggelse, gator, parker och friluftsområden.

Plan- och bygglagen (PBL) lägger stor vikt vid att planprocessen är demokratisk och att planarbetet drivs med stor öppenhet så att alla berörda blir delaktiga.

Det är kommunen som avgör om, när och var en detaljplan ska tas fram. Detaljplaner kan genomföras på olika sätt. Kriterier för när kommunen ska tillämpa respektive förfarande finns i plan- och bygglagen. De vanligaste förfarandena finns beskrivna nedan.

Standardförfarande

Den allra vanligaste detaljplaneprocessen.

Samråd

När kommunen upprättat ett förslag till detaljplan skickas den ut på samråd till sakägare, så som grannar och andra berörda. Deras synpunkter på förslaget behandlas sedan i den politiska nämnden. Efter samrådet kan planförslaget förändras av eventuella yttranden som inkommit.

Granskning

Planförslaget ställs sedan ut på så kallad granskning i minst två veckor. Även då kan sakägarna lämna synpunkter på förslaget. Invändningar mot förslaget ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsnämnden.

Antagande

Nämnden antar planen, eller lämnar den till kommunfullmäktige för antagande om ärendet är av stor betydelse.

Laga kraft

Tre veckor efter antagandet har detaljplanen vunnit laga kraft och är gällande.

Överklaga en detaljplan

En antagen detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen. I vissa fall kan överklagan även tas till mark- och miljööverdomstolen. Hela planprocessen kan ta ett till två år, från upprättande tills planen vinner laga kraft. Om detaljplanen överklagas eller är av stor komplexitet kan det ta längre tid.

Utökat förfarande

Utökat förfarande används om planförslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intresse för allmänheten, eller i övrigt av stor betydelse, eller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Kungörelse

Då utökat förfarande används för att det har betydande intresse för bland annat allmänheten ska en kungörelse ske vid detaljplanens start.

Samråd

När kommunen upprättat ett förslag till detaljplan skickas den ut på samråd till sakägare, så som grannar och andra berörda. Deras synpunkter på förslaget behandlas sedan i den politiska nämnden. Efter samrådet kan planförslaget förändras av eventuella yttranden som inkommit.

Samrådsredogörelse

I en samrådsredogörelse redovisas de synpunkter som har kommit in under samrådet. I samrådsredogörelsen bemöter och kommenterar kommunen dessa synpunkter.

Underättelse

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen anslå en underrättelse på kommunens anslagstavla. Av underrättelsen ska det bland annat framgå:

  • att kommunen tagit fram ett förslag till att anta, ändra eller upphäva en detaljplan,
  • vilket område som detaljplanen avser,
  • planens huvudsakliga innehåll,
  • om förslaget till detaljplan avviker från översiktsplanen,
  • om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan,
  • om samråd enligt 6 kap. 13 § miljöbalken ska ske med ett annat land,
  • när, var och på vilket sätt planförslaget med tillhörande underlag finns tillgängliga för granskning och hur lång granskningstiden är,

Granskning

Planförslaget ställs sedan ut på så kallad granskning i minst två veckor. Även då kan sakägarna lämna synpunkter på förslaget. Invändningar mot förslaget ska lämnas skriftligen till samhällsbyggnadsnämnden.

Granskningsutlåtande

Efter granskningen ska kommunen sammanställa de skriftliga synpunkter som har inkommit i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet ska också innehålla kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

Antagande

Kommunfullmäktige fattar beslut om antagande.

Laga kraft

Tre veckor efter antagandet har detaljplanen vunnit laga kraft och är gällande.

Överklaga en detaljplan

En antagen detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen. I vissa fall kan överklagan även tas till mark- och miljööverdomstolen. Hela planprocessen kan ta ett till två år, från upprättande tills planen vinner laga kraft. Om detaljplanen överklagas eller är av stor komplexitet kan det ta längre tid.


Begränsat standardförfarande

När planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse och samrådskretsen är liten kan standardförfarandet begränsas så att förslaget godkänns under samrådet. Det är då inte nödvändigt att genomföra en granskning av planförslaget utan detaljplanen kan antas direkt efter samrådet.

Samråd

När kommunen upprättat ett förslag till detaljplan skickas den ut på samråd till sakägare, så som grannar och andra berörda. Deras synpunkter på förslaget behandlas sedan i den politiska nämnden. Efter samrådet kan planförslaget förändras av eventuella yttranden som inkommit.

Antagande

Nämnden antar planen, eller lämnar den till kommunfullmäktige för antagande om ärendet är av stor betydelse.

Laga kraft

Tre veckor efter antagandet har detaljplanen vunnit laga kraft och är gällande.

Överklaga en detaljplan

En antagen detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen. I vissa fall kan överklagan även tas till mark- och miljööverdomstolen. Hela planprocessen kan ta ett till två år, från upprättande tills planen vinner laga kraft. Om detaljplanen överklagas eller är av stor komplexitet kan det ta längre tid.

Sidan granskades senast 2023-12-19