Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från tak, vägar och andra hårda ytor. Det leds via diken och ledningar ut till vattendragen.

Dagvatten kan innehålla föroreningar och påverkar därför miljön. Oftast tränger regn- och smältvatten ner i marken, men där det är asfalterat eller stenlagt rinner vattnet på ytan.

Att tänka på

Eftersom dagvattnet inte renas har alla ansvar för att inte släppa ut kemikalier. Tänk till exempel på att inte tvätta bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan hårdgjord yta. Åk istället till en modern fordonstvätt med rening på utgående tvättvatten.

Avfalls- och råvarulagring och trafik kan också bidra till föroreningar i dagvatten.

Ta hand om dagvattnet

Dagvatten som inte leds bort från ditt hus kan rinna ner i husgrunden och göra så att huset möglar eller blir snett. För att undvika det och för att minska mängden dagvatten kan du till exempel

sätta utkastare och avrinningsränna på stuprören,
ställa vattentunnor vid stuprören och komplettera med utkastare till gräsmattan,
minska andelen hårdgjorda ytor på tomten.
Det är inte tillåtet att avleda dag- eller dräneringsvatten till spillvattennätet som kan överbelastas vid stora mängder regn. Vattnet tar då andra vägar och kan orsaka översvämning, till exempel i källare.

Företag och dagvatten

När dagvattnet rinner av kommer det i kontakt med föroreningar och näringsämnen som förs vidare med vattnet. De lokala föroreningskällorna är oftast små men kan sammantaget utgöra en stor belastning för miljön. Att minska föroreningarna redan från början är därför den långsiktigt mest hållbara lösningen.

Hantering av kemikalier och farligt avfall utomhus, till exempel vid förvaring och transport, kan vara en risk om det finns en dagvattenbrunn i närheten. Har du dagvattenbrunnar på ditt område är det bra att skaffa brunnsskydd.

Du behöver tänka särskilt på hur du hanterar ditt dagvatten om du driver en bensin-station eller om företaget

ligger i ett industriområde
hanterar kemikalier och avfall utomhus
har en större asfalterad parkeringsplats
Skriv in i din egenkontroll var man ska ringa och vad man ska göra vid en olycka eller brand som orsakar släckvatten.

Sidan granskades senast 2023-02-08