Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Eget avlopp

Du som bor utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp behöver ordna en enskild avloppsanordning.

När du ska anlägga enskild avloppsanläggning eller ändra på din befintliga anläggning måste det först prövas av samhällsbyggnadsnämnden.

Här hittar du policy om små avlopp Länk till annan webbplats.

Tillståndsplikt/anmälningsplikt

Om du ska göra en ny avloppsanordning eller om din avloppsanordning behöver åtgärdas, måste du i god tid söka tillstånd eller göra en anmälan till sam­hälls­bygg­nadsnämnden. Du ska visa att den anordning du vill välja klarar de krav som ställs och är lämplig utifrån de förutsättningar som finns på fastigheten.

Du kan vända dig till en konsult eller en entreprenör, som kan hjälpa dig med planeringen. Kontakta även kommunens miljöenhet för att få vägledning innan du börjar planera.

En grundläggande förutsättning för att få bygglov för ett nytt hus är att det går att ordna vatten och avlopp. Kan du inte ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du därför söka tillstånd för en enskild avloppsanlägg­ning i samband med bygglovsansökan. Observera att tillstånd för enskilt avlopp och bygglov prövas utifrån separata lagstiftningar. Detta betyder att du måste skicka in separata ansökningar och ha kontakt med kommunens handläggare för miljöfrågor förutom en bygglovshandläggare.

Är du spekulant på ett hus?

När du köper ett hus med enskilt avlopp övertar du ansvaret för den avlopps­anläggning som redan finns på plats. Det är därför viktigt att du tar reda på hur anläggningen ser ut, dimensionering, ålder, om den har tillstånd eller inte och hur den ska skötas. Finns det föreläggande från tillsynsmyndigheten att åtgärda fastighetens avlopp? Enligt jordabalken ingår enskilt avlopp i köparens undersökningsskyldighet. För att undvika oförutsedda utgifter som ett nytt avlopp innebär är det därför viktigt att du undersöker om avloppet fungerar och att det finns tillstånd enligt miljö­lagstiftningen.

Attefallshus

Tänk på att komplementhusen, tillbyggnaderna och ändring av inredning kan leda till att fler hushåll kopplas på befintligt enskilt avlopp som inte dimensionerad för så många personer.
Följden kan dels bli villkorsbrott genom olovliga anslutningar till befintligt avlopp, dels till att anläggningens kapacitet överskrids med otillåtna utsläpp och igensättningar som följd.

Kontakta kommunens miljöenhet i förväg för väg­ledning gällande det enskilda avloppet. Reformen innebär inte att kravet på tillstånd för inrättande av nya enskilda avlopp, eller anmälan av vissa ändringar av sådana slopas.

Vid enskild vattenbrunn, tänk på om den har kapacitet för ett ökat uttag av dricksvatten. Vid anslutning till kommunalt VA ska VA-huvudmannen kontaktas huruvida ledningsnätet dimensionerat för detta. Nyanslutningar ska alltid anmälas till VA-huvudmannen.

Vilka krav på rening är det som gäller?

I Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om små avloppsanläggningar för hushålls­spillvatten ställs krav på anordningens funktion.

Råden anger inte vilken teknik du ska använda för ditt avlopp. Istället säger råden vilken rening anläggningen ska klara. Funktionskraven finns i två nivåer: normal nivå, som gäller i de flesta fall, och hög nivå, som gäller i särskilt känsliga områden. Det är den lokala tillsyns­myndigheten som avgör vad som gäller för din anläggning. De allmänna råden anger också tekniska grundkrav som alla anläggningar ska uppfylla.

Genom bra rening av avloppsvatten går det att hindra att sjukdomsframkallande bakterier från fekalier sprids, exempelvis till grundvatten, dricksvattenbrunnar och badplatser.

En avloppsanläggning med vattentoalett ansluten ska ha både slamavskiljning och efterföljande rening.

Var rädd om din avloppsanordning

Avloppsanläggningens funktion och livslängd ökar betydligt om du sköter och underhåller den på rätt sätt.
Sköter du inte din anordning kan eventuella driftstörningar, överbelastningar eller fel på anordningen orsaka att orenat hushållsspillvatten släpps ut eller att anordningens livslängd förkortas.

Det är mycket viktigt för avloppsanläggningens funktion och livslängd att den sköts noggrant och inspekteras med jämna mellanrum.

För alla typer av avloppsanläggningar gäller följande råd:

  • Dagvatten och dräneringsvatten får inte belasta avloppsanläggningen.
  • Häll inte ut miljöskadliga ämnen i avloppet. Eftersom ett enskilt avlopp fungerar genom olika biologiska processer är det viktigt att inte störa dessa.
  • Exempel på skadliga ämnen är färgrester, rengöringsmedel som innehåller klor eller är oljebaserade, s.k. lacknaftatyp, eller liknande.
  • Tänk också på att vissa handtvå­lar och diskmedel kan innehålla bakteriedödande medel.

Minireningsverk

Vad gäller minireningsverk ska driftsinstruktioner och funktionsbeskrivningar finns för den aktuella anläggningen. Generellt gäller att du alltid ska följa fabrikantens instruktioner för tillsyn, drift och underhåll. Dessutom kan en årlig kontroll och service bli nödvändig av en sakkunnig person.

Torrtoalett eller biologisk toalett

Torrtoaletter finns i olika konstruktioner och storlekar. De flesta torrtoaletter komposterar inte avfallet till mull i själva toaletten. De måste därför oftast kompletteras med en latrinkompost.

På marknaden finns det flera latrinkomposter att välja mellan. Storleken kan variera mellan 2 x 350 liter och 2 x 500 liter för fritidsboende (en latrinkompost består alltid av minst två fack eller två behållare, för att kompostering ska kunna ske växelvis). Om du vill samkompostera latrin och matavfall ska du välja den större storleken. Tänk också på att tomtstorleken måste räcka till för eget omhändertagande av det färdiga kompostmaterialet.

Fastighetsägare bör också tänka på att vid användande av torrtoalett behöver bad-, disk- och tvättvatten renas separat. All hantering av latrin (påfyllning, kompostering, tömning m.m.) ska skötas så att sanitär olägenhet inte uppstår för de omkringboende.

Vid installation av torrtoalett eller biologisk toalett ska en anmälan till göras till den kommunala nämnden.

Ansök om förlängt slamtömningsintervall

Intervall för slamtömning regleras i den kommunala renhållningsordningen. Standardintervallet är årlig tömning. Om din avloppsanläggning belastas betydligt min­dre än den är dimensionerad för finns möjlighet att ansöka om ändrat slamtömningsintervall.

Du ansöker om förlängt slamtömningsintervall hos Gästrike Återvinnare.

Förlängt intervall för slamtömning kan medges om det kan ske på ett ur hälsoskydds- och miljövårdssynpunkt godtagbart sätt. Förlängt slamtömningsintervall kan beviljas utifrån nyttjandegrad, antal personer, boendeform och avloppsutförande.

Avgift

För prövning av din ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt kommunens taxa för miljöbalken.

Här hittar du kommunens taxa för miljöbalken

Miljösanktionsavgift(Böter)

Den som bygger en avloppsanläggning utan att först ansöka om tillstånd eller anmäla kan få betala en miljösanktionsavgift. Avgiften är på 3 000-5 000 kr och betalas till staten.

Sidan granskades senast 2023-08-21