Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kungörelse

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om granskning för förslag till detaljplan för centrumutveckling vid Bodån Siggeboda 3:3, Skutskär. Den som vill lämna synpunkter på förslaget måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Synpunkter kan skickas via e-post till bygg.miljo@alvkarleby.se eller i pappersform.

Syftet med detaljplanen är stärka Skutskär som kommunens centralort. Centrumet som idag är glest behöver förtätas med bostäder. Ett antal lucktomter finns att tillgå; vilka i dagsläget är detaljplanelagda med syftet bostäder, handel, kontor samt centrumändamål. Dessa lucktomter täcker dock inte hela det förväntade behovet. För att centrala Skutskär fortsatt ska kunna utvecklas med verksamheter och handel bör dessa lucktomter kvarstå med sina gällande planbestämmelser och fler lokaliseringar för bostadsexploatering bör prövas. I och med detta har följande planförslag upprättats.

Se planförslaget här.

Timothy Levin
fysisk planerare

Bevis om anslag
Ovanstående tillkännages under perioden 12 juni 2019 – 16 augusti 2019.

Sidan granskades senast 2019-06-12