Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kungörelse

Detaljplaner som vunnit laga kraft.
Kommunfullmäktige och Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om att anta detaljplaner för nedan uppräknade områden med angivna laga kraftdatum.

Detaljplan Östanån 136:26, Gröna Källan, Handelsträdgård, Älvkarleby 2019-10-24

Samhällsbyggnadsnämnden vill i detta sammanhang informera om att den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen, enligt 14 kap plan-och bygglagen, måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får dock talan väckas även senare.

Skutskär 2019-10-28

Samhällsbyggnadsnämnden

Bevis om anslag
Ovanstående tillkännages under perioden 28 oktober 2019 - 18 november 2019.

Så överklagar du beslut från kommunfullmäktige

Om du inte är nöjd med kommunfullmäktiges beslut kan du överklaga skriftligt hos Mark- och miljödomstolen.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att t ex ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

För att Mark- och miljödomstolen skall kunna ta upp ditt överklagande måste skrivelsen ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då det justerade protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen.
Sänd i så fall med fullmakt.

Om något är oklart kan du vända dig till kommunstyrelsen på 026-83 000.

Skrivelsen lämnas eller skickas till:
Älvkarleby kommun
Kommunstyrelsen
Box 4
814 21 Skutskär

Sidan granskades senast 2019-10-28