Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kungörelse

Kommunstyrelsen har beslutat att anta en detaljplan vid sammanträde den 2020-09-09 § 110, i enlighet med 5 kapitlet §29 Plan- och bygglagen.

Detaljplan för Tallmon 1:12, m.fl., vård-, bostad- & centrumändamål

Den som vill lämna synpunkter måste göra det inom den tiden som anslaget sitter uppe.

Detaljplanen justerades den 2020-09-14.

HUR MAN ÖVERKLAGAR KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Om du inte är nöjd med kommunfullmäktiges beslut kan du överklaga skriftligt hos Mark- och miljödomstolen.
Tala om vilket beslut du överklagar genom att t ex ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer. Ange också varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder Er uppfattning.
För att Mark- och miljödomstolen skall kunna ta upp ditt överklagande måste din skrivelse ha kommit in till kommunen senast inom tre veckor från den dag då det justerade protokollet anslagits på kommunens anslagstavla.
Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. Om något är oklart kan du vända dig till kommunstyrelsen tfn 026-83 000 eller via epost kommun@alvkarleby.se

Synpunkter kan skickas via e-post eller i pappersform till:
Älvkarleby kommun
Kommunstyrelsen
Box 4
814 21 Skutskär

Här finns antagandehandlingarna

Linn Dahlvik
fysisk planerare

Ovanstående tillkännages under perioden 20200914-20201005

Sidan granskades senast 2020-09-14