Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Kungörelse

Samhällsbyggnadsnämnden har 2023-09-11 § 115 beslutat att anta detaljplan för Nygatan-Hårsta, Skutskär, Älvkarleby Kommun.

De som inte anser sig fått sina synpunkter tillgodosedda i samrådet eller granskningen har rätt att överklaga beslutet om antagande. Överklagan ska göras inom 3 veckor.Överklagan ska skickas skriftligen med underskrift till: Älvkarleby kommun, Bygg och Miljö, Box 4, 814 21 SKUTSKÄR eller via epost: bygg.miljo@alvkarleby.se.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål i Skutskärs centrum. Området är utpekat som utbyggnadsområde i Älvkarleby kommuns översiktsplan. Detaljplanen tas fram på uppdrag av AB Älvkarlebyhus. Sökande har för avsikt att uppföra två flerbostadshus om totalt 18 bostäder med komplement i området. Detaljplanens avsikt är att nybyggnation inom planområdet ska implementeras med anpassning till omgivande bebyggelse.

Här hittar du antagandehandlingarna.

Sandra Öster
fysisk planerare

Ovanstående tillkännages under perioden 14/9-5/10-2023.

Sidan granskades senast 2023-09-14