Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det.

Du kan överklaga ett beslut som fattats av kommunen om du i Älvkarleby kommun

 • är folkbokförd
 • äger en fastighet
 • är taxerad för kommunalskatt

Det finns två olika sorters överklaganden; förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

Förvaltningsbesvär

Om det finns särskilda föreskrifter för överklagande i andra lagar ska överklagandet ske enligt dem. Lagar med särskilda föreskrifter är till exempel socialtjänstlagen och plan- och bygglagen.

Sådana beslut rör ofta så kallad myndighetsutövning mot enskild.
Om du är part i ett sådant beslut ska du alltid få information om hur du överklagar enligt lagens särskilda föreskrifter. Det kallas för besvärshänvisning.

Att överklaga ett beslut om myndighetsutövning kallas förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Att överklaga beslut kallas för laglighetsprövning. Du kan överklaga beslut som är fattade av

 • nämnder
 • gemensamma nämnder
 • kommunstyrelsen
 • kommunfullmäktige
 • kommunalförbund

Din överklagan skickar du till Förvaltningsrätten i Uppsala län. De kan helt eller delvis upphäva det beslut du överklagar.

Förvaltningsrätten prövar om det organ som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter. De prövar också om beslutet

 • har tillkommit i laga ordning
 • handlar om något som inte är en angelägenhet för kommunenstrider mot lag eller annan författning.

Om beslutet upphävs fattar kommunen själv ett nytt beslut.

Tid att överklaga

Du måste överklaga skriftligt inom tre veckor från det att nämndens, styrelsens eller fullmäktiges protokoll har satts upp på anslagstavlan i kommunhuset.

Beslut som överklagas enligt kommunallagen kan överklagas i tre steg:

 1. Förvaltningsrätt
 2. Kammarrätt
 3. Regeringsrätt

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska visa vilket beslut du är missnöjd med. Det kan du ange genom att referera till en paragraf i ett protokoll eller till ett diarienummer. Du ska också visa varför du anser att beslutet är felaktigt.

Ditt överklagande ska vara skriftligt, undertecknat av dig som överklagar och innehålla följande personuppgifter:

 • person- eller organisationsnummer
 • postadress till bostad och arbetsplats
 • telefonnummer till bostad och arbetsplats samt mobiltelefonnummer (med undantag för hemliga nummer)
 • e-postadress
 • andra uppgifter som kan vara av betydelse för att förvaltningsrätten ska kunna skicka sitt beslut i ärendet till dig.
Sidan granskades senast 2022-02-14