Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Jobba hemma och andra sätt att minska smittspridning

Smittspridningen fortsätter öka och det är viktigt att använda alla verktyg som finns för att motverka smitta.

Att minska kontaktytor och exponeringsrisker för smittan genom ett utvidgat hemarbete och deltagande i möten på distans är effektiva verktyg.

Älvkarleby kommun säkerställer att folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd efterlevs. För att undvika smittspridning av Covid-19 ser vi som arbetsgivare till att personal, om det är möjligt

  • arbetar hemifrån
  • undviker onödiga resor i arbetet
  • kan anpassa sina arbetstider för att undvika resor i rusningstid
  • håller avstånd till varandra
  • regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller använda handsprit

Att jobba hemifrån för dem som kan är också en solidarisk åtgärd mot dem som inte kan jobba hemma och mot våra äldre och sjuka. Älvkarleby kommun vill därför som arbetsgivare uppmana cheferna att se över möjligheten för sina medarbetare att följa folkhälsomyndighetens föreskrifter. Vid arbete hemifrån ska arbetsuppgifterna som utförs vara av samma slag som de som vanligtvis utförs på ordinarie arbetsplats och förutsätts i princip ske inom ordinarie arbetstid.

De medarbetare som måste vara på plats ska ha en trygg och säker arbetsmiljö och ges förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter utan att i högre grad än i andra sammanhang exponeras för smitta.

Att chefer uppmanas att se över möjligheten till hemarbete är ett led i att begränsa smittspridning på arbetsplatsen. Ju längre period var och en arbetar hemifrån och ju fler som omfattas, desto större blir effekten. Ett alternativ kan vara att där det finns flera medarbetare med likvärdiga uppdrag varva de som arbetar hemifrån och de som är på arbetsplatsen. Det är lika viktigt att de som kan jobba hemifrån uppmanas att göra det som att de som bedöms inte kunna utföra sitt arbete hemifrån förstår varför.

Det är närmaste chef som fattar beslut om gällande föreskrifter är möjliga att genomföra. Älvkarleby kommun vill därför som arbetsgivare att organisationens chefer tillsammans med sina medarbetare går igenom dels om arbete hemifrån är möjligt, dels vilka uppgifter som kan utföras hemifrån, och därefter ser till att medarbetare har förutsättningar för detta. Vid arbete hemma ska kontakter tas via telefon/skype på samma sätt som om medarbetaren var på plats. Beslut rörande arbete hemifrån bör också omprövas med jämna mellanrum.

Det kommer alltid uppstå synpunkter och värderingar angående varför vissa fysiska möten genomförs och andra inte. Man ska alltid överväga om ett möte kan hållas digitalt i stället för att ställas in eller skjutas på framtiden.

Svaren på frågorna nedan ger motiv till och stöd för att avgöra om ett fysiskt möte bör genomföras eller inte.

Frågor och svar

Vilken omedelbar konsekvens får det om mötet genomförs vid ett senare tillfälle?
Om det är små eller inga direkta konsekvenser bör mötet skjutas på framtiden. Kan det fysiska mötet hållas digitalt ska det genomföras.

Hur stor del nya personer kommer deltagarna träffa jämfört med i sitt vardagliga arbete?
Om det till största delen är personer som ändå möts i sitt dagliga arbete är riskökningen inte så stor om mötet genomförs. Om nya kontakter kommer tas överväg om alla behöver vara med eller om mötet ska ställas in. Kan det fysiska mötet hållas digitalt ska det genomföras.

Finns alternativa lösningar för att uppnå syftet med mötet? Om så är fallet, hur svårt skulle det vara att genomföra?
Är det ett besluts- eller inriktningsmöte med många deltagare kan det vara svårt att genomföra i storgrupp. Då kan till exempel mindre arbetsgrupper bildas för olika frågor som ska avhandlas, vilket även kan underlätta tekniska lösningar för mötet.


Hur skulle er verksamhet påverkas om deltagarna skulle smittas av coronaviruset?Viktigt att beakta både bortfall i numerärer och om det är flera beslutsfattare eller nyckelpersoner som riskeras att smittas samtidigt.

Sidan granskades senast 2020-04-06