Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Dialog och synpunkter

Vi vill gärna att du ställer frågor och diskuterar saker med oss!
Du kan säga vad du tycker och vara med och påverka på flera sätt.

Allmänhetens frågestund

Inför varje sammanträde med kommunfullmäktige kan du ställa frågor om kommunens verksamhet. Frågorna kan vara muntliga eller skriftliga. När du ställer en skriftlig fråga blir den en allmän handling. Det betyder att vem som helst har rätt att läsa den. Det är inte tillåtet att ställa frågor om myndighetsutövning mot enskilda eller företag.

En del frågor behöver vi lite tid för att svara på.
För att snabbt få ett bra svar lämnar du din fråga senast tre vardagar före mötet.
Märk frågan "Allmänhetens frågestund" och lämna den till Medborgarservice i kommunhuset på Centralgatan 3 i skutskär.

Du kan också skicka den till Älvkarleby kommun, Box 4, 814 21 Skutskär, eller via e-post till kommun@alvkarleby.se.

Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Älvkarleby kommun kan lämna medborgarförslag. Förslaget kan gälla allt som rör kommunens verksamhet, men inte kommunens bolag. Det måste vara skriftligt och undertecknat av dig själv.
Det får inte handla om personärenden eller myndighetsutövning mot en enskild person.

Så hanteras ditt medborgarförslag

När ditt förslag kommer in till kommunen registreras det i diariesystemet. Det blir då en allmän offentlig handling och alla har rätt att läsa det.

Att utreda och behandla ett förslag tar 3-12 månader. När kommunfullmäktige ska ta beslut om ditt förslag blir du inbjuden till mötet.

Välkommen att lämna ditt medborgarförslag till medborgarservice. Du kan också skicka det med posten eller e-posta. Förslaget måste vara undertecknat. Därför kan du bara e-posta om du har scannat ditt förslag.

Tyck om Älvkarleby

Vi som arbetar inom Älvkarleby kommun vill veta om du tycker att vi kan göra något annorlunda. Föreslå gärna ändringar och förbättringar!

När du lämnat dina synpunkter registreras de och skickas till rätt verksamhet. Du som lämnar kontaktuppgifter får svar från oss inom tio dagar. Du kan också välja att vara anonym. Alla förslag, klagomål och synpunkter blir offentliga handlingar som alla har rätt att ta del av.

Kommunal folkomröstning

Du som har rätt att rösta i kommunen kan tvinga fullmäktige att ta ställning till om en lokal folkomröstning ska hållas i en viss fråga. Det kallas för folkinitiativ, och ska vara skriftligt. Du måste i så fall samla in namnunderskrifter från tio procent av de röstberättigade i kommunen. Namninsamlingen ska innehålla

  • egenhändig namnteckning
  • uppgift om när namnteckningarna gjorts
  • namnförtydliganden
  • personnummer
  • adresser

När du lämnar in namninsamlingen räknas bara namn som samlats in under de sex månaderna närmast före inlämnandet.

Om ditt folkinitiativ stöds av tillräckligt många beslutar fullmäktige om en folk-omröstning ska hållas. För att den ska bli av måste minst två tredjedelar av ledar-mötena rösta "ja". Initiativet måste också gälla något som fullmäktige kan besluta om.

Sidan granskades senast 2021-07-15