Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Effektiv och nära vård 2030

Region Uppsala arbetar tillsammans med Älvkarleby och länets övriga kommuner med en omställning för att klara välfärdens utmaningar.

Invånarna i Sverige blir fler och allt äldre och därmed ökar också vårdbehovet. Därför pågår utveckling av en nära vård på lokal, regional och nationell nivå.

I Uppsala län driver regionen tillsammans med kommuner och andra aktörer arbetet med omställningen Effektiv och nära vård 2030.

Målet är att vården bättre ska motsvara invånarnas behov. Därför utvecklas en ny vårdstruktur i samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner. Den vård som invånarna behöver ofta ska finnas nära, och för vård som behövs mer sällan kan man behöva åka lite längre. Det ska också bli möjligt att i högre grad använda digitala tjänster och patienten ska inte behöva känna av organisatoriska gränser.

För att uppnå målbilden om att göra invånarens väg genom vården mer effektiv jobbar vi tillsammans mot följande fyra målområden.

Nära

Vi ska utveckla och stärka den nära vården som invånare och patienter behöver ofta. Vården ska flytta närmare patienterna, både geografiskt, tillgängligt och relationellt.

Älvkarleby kommun erbjuder nära vård i det egna hemmet genom hemsjukvård och hemtjänst. Du får professionell vård av multiprofessionella team som samarbetar med den regionala primär- och specialistvården.

I kommunens hälso- och sjukvård får du alltid en omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Har du behov av hemtjänst får du också en kontaktperson i hemtjänsten. På så vis skapar vi en relationell nära vård.

Nära vård kan vara tillgänglig även när den inte är geografiskt nära. Älvkarleby kommun undersöker därför vilka digitala hjälpmedel som kan öka patientens självständighet och samtidigt underlätta vården.

Läs mer om Nära vård på Region Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Effektiv

Alla resurser inom vården ska användas på bästa sätt.
Viss vård koncentreras för bättre kvalitet och säkerhet, medan annan vård behöver vara mer tillgänglig.

Läs mer om Effektiv vård på Region Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förebyggande och hälsofrämjande

Att invånaren får stöd i att främja sin egen hälsa är en viktig del i omställningsarbetet.

Kommunen jobbar hälsofrämjande och förebyggande på flera sätt, t ex genom att

  • skapa och sköta om vandringsleder och motionsspår, idrottshallar och utegym
  • stötta och stärka föreningslivet
  • stödja fler barn till en lyckad skolgång. Det är en av de viktigaste faktorerna för barns framtida hälsa och har stor betydelse genom hela livet.

I varje kommun finns en hälsocentral med särskilt ansvar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för invånarna. Det sker i samarbete med kommunen och andra aktörer.

Bland annat jobbar en hälsosamordnare med levnadsvanor som

  • tobak och alkohol
  • stress
  • mat
  • sömn

Hälsosamordnaren tar reda på invånarnas behov av hälsofrämjande insatser i samarbete med kommunen. Regionen och kommunen beslutar sedan gemensamt om hur insatser ska prioriteras.

Läs mer om förebyggande och hälsofrämjande vård på Region Uppsalas webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samskapande

I utformningen av den framtida vården tar vi med perspektiv från invånare, patienter och närstående. Relationen mellan invånarna och vården bygger på ett gemensamt förtroende, där patienten är en av två experter i beslutsfattandet.

Alla som behöver hjälp från olika aktörer, t ex omsorg, skola och socialtjänst, ska erbjudas en samordnad individuell planering (SIP).

Läs mer om samskapande vård på Region Uppsalas webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2022-09-09