Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Effektivare kommun

Älvkarleby kommun deltar tillsammans med 14 andra kommuner i projektet Effektivare kommun.

Andelen äldre personer ökar samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder som betalar skatt minskar. Den utveckling gäller i hela landet, så även i vår kommun.

Samtidigt som demografin förändras ökar kraven och förväntningarna på kommuners tjänster. Det gör att vi både behöver behöver hitta nya arbetssätt och effektivisera vår befintliga organisation för att även i framtiden kunna erbjuda våra medborgare en välfungerande välfärd.

Vad är Effektivare kommun?

Effektivare kommun är ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Älvkarleby kommun deltar tillsammans med 14 andra utvalda kommuner.

Syftet med projektet är att gemensamt

 • öka kunskapen kring effektivitet,
 • hitta system och modeller för en tydligare organisering, styrning och ledning som kan leda till effektivitetesökning samt

Innan projektet är slut förväntas även de medverkande kommunerna påbörja ett utvecklingsarbete för ökad effektivitet.

Har du frågor om projektet?

Välkommen att kontakta projektledare Sandra Spjuth, sandra.spjuth@alvkarleby.se

Tidplan

Projektet startade under hösten 2021 och pågår under hela 2022.

Steg 1: nulägesanalys (hösten 2021)

Första steget var att ta fram en fördjupad nulägesanalys utifrån nyckeltal i databasen Kolada. Underlaget för nulägesanalysen har även kompletterats med statistik från andra källor för att få en tydligare bild av vilka utmaningar kommunen har idag.

I nulägesanalysen har tre fokusområden identifierats:

 • Grundskola
 • Äldreomsorg - ordinärt boende
 • Barn och unga - familjehemsvård och öppna insatser

Det är dessa tre områden som projektet kommer att fokusera på.

För området grundskola handlar det framförallt om att höja kvalitén utan att öka kostnaderna, då vi bland annat ser att meritvärdet för elever i årskurs 9 är lågt i förhållande till andra. För områdena äldreomsorg samt barn och unga handlar det i stället framförallt om att minska kostnaderna utan att förlora kvalitet.

Under steg 1 bjöds även alla kommunens medarbetare in till att delta på idéverkstad. Syftet med idéverkstaden var att fånga upp goda idéer och exempel från verksamheterna och hitta förslag på framtida utvecklingsprojekt.

Steg 2: orsaksanalys (våren 2022)

Andra steget är att jobba vidare med våra tre fokusområden genom att analysera och identifiera möjlig orsaker till varför det ser ut som det gör. Orsaksanalysen baseras på statistiskt underlag.

I orsaksanalysen jobbar arbetsgruppen även tillsammans med berörda verksamheter för att hitta orsaker, dra slutsatser och föreslå åtgärder.

Under steg två jobbar delar av arbetsgruppen vidare med att gå igenom och föreslå prioriteringar bland de idéer och förslag som kom fram på idéverkstaden.

Därefter följer

 • Steg 3: åtgärder (våren 2022)
 • Steg 4: förbättringsarbete (hösten 2022)
 • Steg 5: avslutning (hösten 2022)

Information om nästkommande steg kommer löpande.

Vad är effektivitet?

Effektivitet handlar om förhållandet mellan resurs (pengar), volym (hur mycket vi utför) och kvalitet, och hur vi som kommun kan omvandla våra resurser till tjänster med hög kvalitet.

Vi kan öka vår effektivitet på tre olika sätt:

 • Behåll resurs och kvalitet samtidigt som vi ökar volymen.
 • Behåll resurs och volym samtidigt som vi ökar kvaliteten.
 • Behåll volym och kvalitet samtidigt som vi minskar resurserna.

Vilka deltar i Älvkarleby kommun?

Vilka deltar i Älvkarleby kommun?
Styrgruppen består av kommunledningsgruppen (KLG). Styrgruppen fattar beslut inom projektet på tjänstemannanivå.

Arbetsgruppen består av en projektledare, verksamhetsutvecklare från kommunstyrelsen samt utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen, HR-partners, ekonomer och kommuncontroller.

Från politiskt håll deltar i det här skedet Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU), kommunfullmäktiges ordförande samt ordförande för respektive nämnd.

Fler personer och funktioner involveras utifrån behov under projektets gång.

Sidan granskades senast 2023-03-02