Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Effektiv och nära vård 2030

Region Uppsala arbetar tillsammans med Älvkarleby och länets övriga kommuner för en omställning för att klara välfärdens utmaningar. av hälso- och sjukvården.

Invånarna i Sverige blir fler och allt äldre och därmed ökar också vårdbehovet. Därför pågår utveckling av en nära vård på lokal, regional och nationell nivå.

I Uppsala län driver regionen tillsammans med kommuner och andra aktörer arbetet med omställningen Effektiv och nära vård 2030.

Målet är att vården bättre ska motsvara invånarnas behov. Därför utvecklas en ny vårdstruktur i samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner. Den vård som invånarna behöver ofta ska finnas nära, och för vård som behövs mer sällan kan man behöva åka lite längre. Det ska också bli möjligt att i högre grad använda digitala tjänster och patienten ska inte behöva känna av organisatoriska gränser.

För att uppnå målbilden om att göra invånarens väg genom vården mer effektiv jobbar vården mot följande fyra målområden.

Nära

Vi ska utveckla och stärka den nära vården som invånare och patienter behöver ofta. Vården ska flytta närmare patienterna, både geografiskt, tillgängligt och relationellt.

kommunalt perspektiv

Läs mer om Nära vård på Region Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Effektiv

Alla resurser inom vården ska användas på bästa sätt.
Viss vård koncentreras för bättre kvalitet och säkerhet, medan viss vård behöver vara mer tillgänglig.

Läs mer om Effektiv vård på Region Uppsalas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förebyggande och hälsofrämjande

Att invånaren får stöd i att främja sin egen hälsa är en viktig del i omställningsarbetet. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet sker främst inom den kommunala omsorgen och primärvården.

Kommunen jobbar hälsofrämjande och förebyggande t ex genom att skapa och sköta om vandringsleder och motionsspår, idrottshallar och utegym. stötta föreningar... "Gott samarbete med primärvården"

I varje kommun finns en hälsocentral med särskilt ansvar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med andra aktörer. Bland annat jobbar en hälsosamordnare med levnadsvanor. Det kan t ex handla om rökning, alkohol och kost.

Läs mer om förebyggande och hälsofrämjande vård på Region Uppsalas webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samskapande

Relationen mellan invånarna och vården är tillitsfull och bygger på ett gemensamt förtroende, med beslutsfattande där patienten är en av två experter. Invånare, patienter och närståendes perspektiv tas med i utformningen av vården.

Läs mer om samskapande vård på Region Uppsalas webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan granskades senast 2022-05-05