Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kommunens organisation

Kommunens organisation består av två delar: en politisk och en förvaltningsorganisation. Man kan säga att politikerna beslutar vad som ska göras och tjänstemännen ansvarar för hur det ska göras.

Den politiska organisationen

Kommunen styrs av fullmäktige som fattar de största besluten i kommunen. Vart fjärde år väljer medborgarna vilka som ska vara med i fullmäktige. I Älvkarleby har fullmäktige 31 ledamöter från nio politiska partier.

Efter valet utser det nya fullmäktige personer som ska sitta i kommunstyrelsen och i nämnderna.

I varje kommun ska det finnas

  • ett kommunfullmäktige
  • en kommunstyrelse
  • nämnder som utför de uppgifter som kommunen är skyldig att utföra enligt olika lagar.

I Älvkarleby kommun finns förutom kommunstyrelsen även

  • samhällsbyggnadsnämnden
  • utbildningsnämnden
  • omsorgsnämnden

Lagen kräver att det också ska finnas en valnämnd, överförmyndarnämnd eller överförmyndare och en krisledningsnämnd. I övrigt bestämmer kommunen själv vilka nämnder som ska finnas.

Älvkarleby kommun ingår tillsammans med andra kommuner i länet i gemensam

  • överförmyndarnämnd
  • lönenämnd
  • IT-nämnd

Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens krisledningsnämnd.
I organisationen ingår även fem politiskt valda revisorer.

Förvaltningsorganisationen

Varje nämnd har en egen förvaltning som utför de politiska besluten med hänsyn till lagens krav på verksamheterna.

Det finns runt 700 medarbetare i kommunen. Med de timanställda omfattar personalen cirka 1 100 personer. De flesta jobbar inom Utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen.

Kommunalförbund

Två eller fler kommuner kan också samverka genom ett så kallat kommunal-förbund. Älvkarleby kommun är medlem i fem förbund som styrs av politiker.

Sidan granskades senast 2024-05-23