Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Mål och budget

Senast 1 december ska kommunen fastställa en budget för nästa år. Det ska också finnas en plan för de två åren därefter.

Budget är ett verktyg för att planera och styra verksamheten. Den visar hur pengarna fördelas mellan nämnderna.

Budgetprocessen

I början på varje år får nämnderna en tidplan och ekonomiska ramar för nästa år. De tar då fram förslag till budget för den egna nämnden. Till hjälp har de bland annat resultaten från året innan. Man tar också hänsyn till prognoser för löneutveckling och ändrade behov.

Kommunstyrelsen tar ställning till förslagen och gör en budget för hela kommunen. Det är den viktigaste politiska frågan. De politiska partierna lägger fram egna förslag med mål och prioriteringar.

I juni behandlar fullmäktige de olika förslagen och fastställer budgeten. Samtidigt bestäms hur hög skattesatsen ska vara. Nämnderna förbereder hur verksamheten ska anpassas till den nya budgeten som gäller från årsskiftet.

Om prognoserna under perioden juli-oktober visar stora förändringar, kan fullmäktige justera budgeten senast i november. Om det finns särskilda skäl får beslut om budget tas under december månad.

Beslut om skattesats ska alltid tas senast under november månad.

Rambudget

Det finns olika sätt att göra en budget. Älvkarleby kommun använder ram-budgetering. Det innebär att kommunfullmäktige sätter mål och bestämmer hur mycket pengar varje nämnd ska få.

Ett positivt ekonomiskt resultat

Alla kommuner är skyldiga att upprätta sin budget så att intäkterna är högre än kostnaderna. Kommunen måste alltid budgetera för ett positivt ekonomiskt resultat.

Ett positivt resultat behövs bland annat för att

  • få en buffert,
  • finansiera kommunens investeringar,
  • minska behovet av att låna pengar.

Om kommunens kapital minskar under ett år måste det återställas inom de närmaste tre åren.

Intäkter och kostnader

Kommunens intäkter kommer framför allt från kommunal skatt. Statliga bidrag, hyror och räntor är också intäkter.

Kommunens största kostnad är löner. Andra stora kostnader är

  • hyror och bidrag,
  • material och köp av tjänster,
  • kostnadsutjämningsavgifter samt räntekostnader.
Sidan granskades senast 2021-11-03