Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Mål och budget

Innan den sista november ska kommunen fastställa en budget för nästa år. Det ska också finnas en plan för de två åren därefter.

Budget är ett verktyg för att planera och styra verksamheten. Den visar hur pengarna fördelas mellan nämnderna.

Kommunstyrelsens förslag till mål och budget 2024-2027 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Behandlas på kommunfullmäktige 21 juni

Budgetprocessen

Älvkarleby kommun använder en budgetmodell som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram. Budgetarbetet pågår i två år, innan budgeten börjar gälla det tredje året.

År 1

 • Vi tar fram en grund för varje nämnds ekonomiska ram.
 • Nämnderna jobbar med sina mål.
 • I december börjar nämnderna ta fram ekonomiska prioriteringar som de vill göra i den nya budgeten.

År 2

 • I mars ska de ekonomiska prioriteringarna vara klara.
 • I juni behandlar kommunfullmäktige nämndernas förslag och fastställer budgeten. De bestämmer också hur hög skattesatsen ska vara.
 • Nämnderna förbereder sedan hur verksamheten ska anpassas till den nya budgeten.

Om prognoserna under perioden juli-oktober visar stora förändringar, kan fullmäktige justera budgeten senast i november. Om det finns särskilda skäl får beslut om budget tas under december månad.

Beslut om skattesats ska alltid tas senast under november månad.

År 3

Den nya budgeten börjar gälla den 1 januari.

Rambudget

Det finns olika sätt att göra en budget. Älvkarleby kommun använder ram-budgetering. Det innebär att kommunfullmäktige sätter mål och bestämmer hur mycket pengar varje nämnd ska få.

Ett positivt ekonomiskt resultat

Alla kommuner är skyldiga att upprätta sin budget så att intäkterna är högre än kostnaderna. För att uppnå en god ekonomisk hushållning behöver kommunen budgetera för ett positivt ekonomiskt resultat.

Ett positivt resultat behövs bland annat för att

 • få en buffert
 • finansiera kommunens investeringar
 • minska behovet av att låna pengar.

Om kommunen redovisar ett negativt resultat måste det återställas inom de närmaste tre åren.

Intäkter och kostnader

Kommunens intäkter kommer framför allt från kommunal skatt. Andra stora intäkter är

 • statliga bidrag
 • inkomstutjämning och generella bidrag
 • taxor och avgifter
 • hyror

Kommunens största kostnad är löner. Andra stora kostnader är

 • kostnadsutjämningsavgifter
 • hyror och bidrag
 • material och köp av tjänster
 • räntekostnader
Sidan granskades senast 2023-06-19