Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Tillhör du någon av de nationella minoriteter har du rätt att använda ditt språk i kontakt med myndigheter. Här får du veta vilka språkliga rättigheter du har.

Från den 1 januari 2010 gäller en lag (2009:724) i Sverige som skall värna om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
De fem erkända nationella minoriteter i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de utgör grupper med en uttalad samhörighet.
Finska, meänkieli och samiska betraktas som språk med en historisk geografisk bas och har därför ett förstärkt skydd, i första hand i förvaltningsområden.

Varje enskild individ avgör själv om han eller hon anser sig tillhöra en nationell minoritet och om han eller hon vill göra anspråk på det skydd och stöd som samhället erbjuder minoriteten.

I december 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Riksdagen fattade också beslut om minoritetspolitik och ett erkännande av fem nationella minoriteter och deras språk. Länsstyrelsen i Stockholms län och sametinget är huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

Alla nationella minoriteter ska skyddas och främjas

Lagen ska stärka de nationella minoriteternas rättigheter och ska underlätta för dem att behålla och utveckla sin kultur och sitt språk.
Myndigheter har skyldighet att informera dig om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige.

Särskilda rättigheter för finska, meänkieli och samiska

Det förstärkta skyddet inom respektive förvaltningsområde är beskrivet i minoritetslagen och innebär bland annat att:

  • enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare,
  • myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt att på begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering. Myndigheten kan bestämma särskild tid och plats där servicen ges på minoritetsspråk,
  • förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken,
  • kommuner har särskilda skyldigheter att erbjuda förskola och äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på minoritetsspråken, om någon i förvaltningsområdet önskar detta.

Ytterligare information finns på sidan Finskt förvaltningsområde i menyn till vänster.

Sidan granskades senast 2024-03-19