Gå till innehåll

Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Från den 1 januari 2010 gäller en lag (2009:724) i Sverige som skall värna om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

De fem erkända nationella minoriteter i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de utgör grupper med en uttalad samhörighet.

Finska, meänkieli och samiska betraktas som språk med en historisk geografisk bas och har därför ett förstärkt skydd, i första hand i förvaltningsområde. Lagen ska stärka de nationella minoriteternas rättigheter och ska underlätta för dem att behålla sin kultur och sitt språk.
Varje enskild individ avgör själv om han eller hon anser sig tillhöra en nationell minoritet och om han eller hon vill göra anspråk på det skydd och stöd som samhället erbjuder minoriteten.

I december 1999 beslutade riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Riksdagen fattade också beslut om minoritetspolitik och ett erkännande av fem nationella minoriteter och deras språk. Länsstyrelsen i Stockholms län och sametinget är huvudansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landet.

Sidan granskades senast 2019-04-24