Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Anmälan om störning-Bygg

Här kan du anmäla klagomål om tomter och byggnader.

Bygg- och miljöavdelningen handlägger klagomål enligt Plan-och Bygglagen.
Syftet är att krav som ställs i lagen upprätthålls bl a att byggnader och tomter ska hållas i vårdat skick och skötas. Detta så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer.

Jag vill vara anonym
Jag vill vara anonym


Du får vara anonym. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med bygg- och miljöavdelningen om du vill ha information om ärendet.

Fältet måste innehålla bokstäver

Fältet måste innehålla bokstäver

Fätet ska innehålla både bokstäver och siffror t.ex. Centralgatan 3

Fältet måste innehålla bokstäver och siffror t.ex. 814 31 Skutskär

Fältet måste innehålla symbolen @

Fältet måste innehålla siffror, t ex 070-123 45 67


Anmälan avser * (obligatorisk)
Anmälan avser
Uppgifter om den som orsakar störningen
Uppgifter om den som orsakar störningen

Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden,
samhallsbyggnad@alvkarleby.se eller via växel, 026-830 00.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningen artikel 6.1 e (allmänt intresse/myndighetsutövning) och 6.1 c (fullgöra en rättslig förpliktelse).

Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tills vidare. Frågor om behandling av personuppgifter kan ställas till dataskydds-ombud via dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.
Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen.

Samhällsbyggnadsnämden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer. Exempel på när personuppgifter kan komma att lämnas ut:

  • För att kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.
  • För att ge part rätt till insyn i ärendet.
  • För att lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling.
  • För att lämna information till annan myndighet.
  • För att lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.
Sidan granskades senast 2023-06-19