Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Anmälan om störning-Miljö

Samhällsbyggnadsnämnden och bygg- och miljöavdelningen handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

För att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna bedöma störningen vill vi att du fyller i formuläret så tydligt och noga du kan, vilket underlättar handläggningen.

Läs gärna igenom hela formuläret och informationen nedan innan du börjar fylla i.

Misstänkt matförgiftning?

Gå till den här sidan för att fylla i anmälan om matförgiftning.

Jag vill vara anonym
Om du lämnar personuppgifter kommer de hanteras utifrån Dataskyddsförordningen och kan komma att lämnas ut. Läs mer om anonyma klagomål längre ner på sidan.
Jag vill vara anonym
Boendeform
Boendeform
Uppgifter om störningen * (obligatorisk)
Uppgifter om störningen
Vilken tid på dygnet inträffade störningen?
Vilken tid på dygnet inträffade störningen?
Har du kontaktat fastighetsägaren/bostadsrätts­föreningen angående störningen?
Har du kontaktat fastighetsägaren/bostadsrätts­föreningen angående störningen?
Uppgifter om den som orsakar störningen
Uppgifter om den som orsakar störningen


Behandling av personuppgifter

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden,
samhallsbyggnad@alvkarleby.se eller via växel, 026-830 00.

Vi samlar in uppgifterna för att kunna handlägga ärendet. Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningen artikel 6.1 e (allmänt intresse/myndighetsutövning) och 6.1 c (fullgöra en rättslig förpliktelse).

Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tills vidare. Frågor om behandling av personuppgifter kan ställas till dataskydds-ombud via dataskyddsombud@alvkarleby.se.

Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.
Du har rätt att lämna klagomål om personuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen.

Samhällsbyggnadsnämden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer. Exempel på när personuppgifter kan komma att lämnas ut:

  • För att kommunicera uppgifterna med en part i ärendet.
  • För att ge part rätt till insyn i ärendet.
  • För att lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling.
  • För att lämna information till annan myndighet.
  • För att lämna ut uppgifter för outsourcing av behandling av uppgifterna.

Vad är en olägenhet?

Den störning som du upplever ska utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön. I miljöbalken definieras olägenhet för människors hälsa som ”en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömningkan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig” (9 kap 3 § miljöbalken).

Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men numera upphört handläggsinte. För inomhusmiljö gäller att störningen upplevs i bostaden.

Klagomål som miljöenheten inte handlägger

Många typer av klagomål om brister i samhället och miljön går inte att komma tillrätta med utifrån miljöbalkens regler. Exempel på sådana klagomål är frågor som rör arbetsmiljö, bristande renhållning av gator, torg och parker, skade- och olycksfallsrisker, lösspringande hundar, ordningsfrågor samt djurskyddsfrågor/vanvård som handläggs av Länsstyrelsen telefon 010-22 33 110 (jourtelefon).

Vid klagomål på sophämtningen, vänd er till Gästrike Återvinnare AB. Inomhusmiljöproblem i egnahem utreds av fackman/sakkunnig. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Kontakta din fastighetsägare eller den som stör

För att samhällsbyggnadsnämnden ska påbörja handläggningen av ditt klagomål ska du normalt nyligen ha kontaktat och påpekat störningen för din fastighetsägare/bostadsrättsförening eller den person, alternativt den verksamhetsutövare som orsakar störningen.

Fastighetsägaren eller den som orsakat störningen bör ha fått rimlig tid för att utreda problemet och vidta åtgärder. Får du ingen hjälp trots att du har kontaktat ansvarig person kan du fylla i formuläret "Anmälan om störning”.

Formulär för anmälan om störning

För att ett ärende ska kunna handläggas och följas upp krävs att du fyller i formuläret ”Anmälan om störning”.

Tänk på att läsa igenom och fyll i formuläret noggrant. Om det saknas viktiga uppgifter i det inskickade formuläret kommer vi begära komplettering, vilket fördröjer handläggningen av ärendet.

Anonyma klagomål

Du får vara anonym, men det kan i vissa fall innebära att ditt ärende inte kan handläggas. Det går inte att juridiskt driva ett sådant ärende om vi inte kan påvisa det faktiska förhållandet att någon är störd, till exempel anonymt klagomål på grannes vedeldning. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Du får i dessa fall själv ansvara för kontakten med bygg- och miljöavdelningen om du vill ha information om ärendet. Anonyma klagomål som bedöms utgöra en mindre risk för olägenhet kan komma att nedprioriteras, då det är svårt att få kompletterande uppgifter om klagomålet.

Vad är en olägenhet?

Många typer av klagomål om brister i samhället och miljön går inte att komma tillrätta med utifrån miljöbalkens regler. Exempel på sådana klagomål är frågor som rör arbetsmiljö, bristande renhållning av gator, torg och parker, skade- och olycksfallsrisker, lösspringande hundar, ordningsfrågor samt djurskyddsfrågor/vanvård som handläggs av Länsstyrelsen telefon 010-22 33 110 (jourtelefon).

Vid klagomål på sophämtningen, vänd er till Gästrike Återvinnare AB. Inomhusmiljöproblem i egnahem utreds av fackman/sakkunnig. Kontakta ditt försäkringsbolag.

Avgift

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en timavgift för nedlagd handläggningstid i ärendet enligt kommunfullmäktiges taxa. Tillsynsavgiften debiteras fastighetsägaren eller den som orsakar störningen i befogade klagomål.

Sidan granskades senast 2023-01-09