Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Fysisk planering

Kommunen har huvudansvaret för hur mark och vatten ska användas. Vi använder oss bland annat av olika typer av fysiska planer.

Bilden visar översiktsplan för Älvkarleby Kommun år 2050

Den fysiska planeringen styrs av flera lagar. Plan- och bygglagen och miljöbalken är de mest betydelsefulla.

Kommunal fysisk planering är en demokratisk process vars syfte är att mark- och vattenområden ska användas för de ändamål som området är bäst lämpad för. I den fysiska planeringen finns alltid utrymme för sakägare och intressenter att framföra sina synpunkter på planeringen.

Genom god planering säkerställer kommunen att det finns områden för nutida och för framtida behov, som service och boende. Planeringen är även till för att skydda områden som har höga värden. Det kan till exempel handla om natur- och friluftsvärden.

Att skapa ett samhälle som är hållbart för kommande generationer är av största vikt.

Gällande planer och områdesbestämmelser

I vårt digitala planarkivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du söka fram gällande detaljplaner via en karta. Zooma och klicka dig fram i kartan eller sök på en adress i sökfältet.

Kommunens Översiktsplan kan ses genom vår digitala story map.öppnas i nytt fönster

Sidan granskades senast 2021-02-23