Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Detaljplan

Planläggning med detaljplan syftar till att mark- och vattenområden används till det ändamål området är mest lämpat för. Nwedan får du veta vilka olika typer av planläggning som finns och vad de innebär.

Vad är en detaljplan?

När ett område ska bebyggas, förändras eller skyddas mot förändringar kan det krävas en detaljplan. Detaljplanen ger en samlad bild av hur mark- och vattenområden får användas och hur miljön ska förändras eller bevaras. Både allmänna och enskilda intressen beaktas.

Detaljplaner upprättas ofta när det ska byggas nytt i en tätort eller för annan sammanhållen bebyggelse. De reglerar mer i detalj var exempelvis nya byggnader får placeras och hur de ska utformas. Den ger byggrätt och är bindande vilket innebär att det som anges i detaljplanen också är det som blir en laglig rättighet att bygga.

Varje detaljplan består av en plankarta och en plan- och genomförandebeskrivning. Dessa dokument beskriver vad som får göras inom ett visst område. På plankartan markeras med olika beteckningar vad området är lämpligt för. Exempel på en sådan planbestämmelse är B, för områden där man får bygga bostäder. I plan- och genomförandebeskrivningen redogörs bland annat planens syfte, förutsättningar, genomförande och konsekvenser.

Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går det att läsa mer om planbestämmelsernas betydelse.

Vad är en områdesbestämmelse?

Områdesbestämmelser är ett mellanting mellan översiktsplan och detaljplan. Med dem kan kommunen reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen om det behövs för att säkerställa översiktsplanens syften eller tillgodose ett riksintresse. De kan även reglera största tillåtna area på ett fritidshus och i vad mån det krävs bygglov för vissa åtgärder. Områdesbestämmelser ger dock ingen byggrätt.

Planarkiv

I kommunens digitala planarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går det att söka fram gällande detaljplaner och områdesbestämmelser via kommunens karta. Zooma och klicka i kartan eller sök på en adress i sökfältet.

Sidan granskades senast 2024-02-20