Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen
Öppet:Måndag - fredag 8-12, 13-16
Telefon:026-830 00
E-post:kommun@alvkarleby.se
Besök:Centralgatan 3, Skutskär

Detaljplan

En detaljplan är ett avtal mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet.

När ett område ska bebyggas, förändras eller skyddas mot förändringar gör man oftast en detaljplan.
Den ger en samlad bild av hur marken får användas och hur man vill att miljön ska förändras eller bevaras. Både allmänna och enskilda intressen ska respekteras.

I varje detaljplan finns bestämmelser som visar vad du får göra inom ett visst område. Reglerna markeras med olika beteckningar, till exempel B för områden där man får bygga bostäder. På Boverkets webbplats kan du läsa mer om vad beteckningarna betyder.

Områdesbestämmelser

Områden där man inte behöver reglera saker i detalj men där man vill värna om t ex en kulturmiljö, kan styras med en områdesbestämmelse.

På webbplatsen hittar du pågående planarbeten samt de planer som vunnit laga kraft.

I vårt digitala planarkiv kan du själv söka fram gällande detaljplaner via en karta. Zooma och klicka dig fram i kartan eller sök på en adress i sökfältet.

Sidan granskades senast 2020-07-16