Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Planer som nyligen vunnit laga kraft

Kommunfullmäktige och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anta följande detaljplaner med angivna laga kraftdatum.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 14 kap. plan- och bygglagen, måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får dock talan väckas även senare.

I vårt digitala planarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du söka fram gällande detaljplaner via en karta. Zooma och klicka dig fram i kartan eller sök på en adress i sökfältet.

Syftet är att göra en ny detaljplan för fastigheten med Folkets Hus i
Skutskär. I gällande detaljplan regleras markanvändningen till allmänt
ändamål. Detta ändras till besöksanläggning och centrumverksamhet
Förutsättningarna borgar för att platsen ska ingå i centrumbildningen i
Skutskär. Ytterligare användning är att till viss del medge bostäder i det
befintliga Folkets Hus och en ny byggrätt kan också användas till det
ändamålet. Den användningen begränsas dock till att föroreningar inom
fastigheten måste saneras först.
En mindre del av fastigheten får egenskapen natur, i syfte att bibehålla
befintlig natur, och för att skapa en barriär mellan verksamheter inom
planområdet och ett bostadsområde.
Detaljplanen avser också skydda de mycket höga kulturmiljö-, estetiskaoch
arkitektoniska värdena befintliga Folkets Hus har och byggnaden får
rivningsförbud. Nybyggnation på fastigheten ska ske med hänsyn till de
kulturhistoriska värdena.

Laga krafthandlingar

Plankarta och planbeskrivning Pdf, 3.4 MB.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål i Skutskärs
centrum. Området är utpekat som utbyggnadsområde i Älvkarleby
kommuns översiktsplan. Detaljplanen tas fram på uppdrag av AB
Älvkarlebyhus. Sökande har för avsikt att uppföra två flerbostadshus om
totalt 18 bostäder med komplement i området. Detaljplanens avsikt är att
nybyggnation inom planområdet ska implementeras med anpassning till
omgivande bebyggelse.

Laga krafthandlingar

Plankarta och planbeskrivning Pdf, 3.2 MB.

Syftet med detaljplanen är att ändra en gammal byggnadsplan för att
säkerställa att områdets äldre byggnadskaraktär inte förvanskas. Eftersom
lagstiftningen har förändrats sedan byggnadsplanen vann laga kraft kommer
en digitalisering av planen göra det lättare för samtliga parter att förstå
gällande regleringar och utveckla området. Planens huvudsyfte som är
bostadsändamål och skola kommer kvarstå.

Laga krafthandlingar

Plankarta och planbeskrivning Pdf, 16.9 MB.

Sidan granskades senast 2023-12-04