Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i kommunfullmäktige

Den 29 november beslutade kommunfullmäktige bland annat att godkänna ett förslag till ny detaljplan.

Syftet är att skapa nya områden för bostäder i anslutning till Kopphusvägen i Skutskär. Planområdet är ett 15 hektar stort skogsområde, i anslutning till befintlig bebyggelse, som idag är oexploaterat. När detaljplanen är genomförd kommer cirka 7 hektar att vara kvartersmark för bostäder och allmän väg.  Resterande 8 hektar blir allmän plats för natur.

Politikerna beslutade också bland annat att

  • anta förslag till taxor och avgifter för 2018, 
  • partistödet för 2018 ska vara oförändrat: varje parti får 13 280 kr per år, och ytterligare 13 280 kr för varje mandat.

I samband med mötet avgick kommunfullmäktiges ordförande Marie Öberg (S). Hon lämnar  även sina övriga politiska uppdrag. Till ny ordförande valdes Kjell Grönberg (S). Han valdes även till ombud till Älvkarlebyhus och Bionär.

Åsa Strid Andersson (S) valdes till ny ersättare i kommunstyrelsen. 

Sidan granskades senast 2017-11-30