Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Nytt vattenverk?

I juni kan kommunfullmäktige besluta om att bygga en ny vattentäkt och ett nytt vattenverk i samverkan med Gävle kommun.

På uppdrag av Älvkarleby kommun och Gävle kommun har Gästrike Vatten utrett möjligheter och alternativ för utökad regional samverkan för vattenproduktion.

Utredningen och förhandlingar mellan kommunerna, Älvkarleby Vatten och Gävle Vatten har lett till ett förslag om att bygga en gemensam systemlösning för dricks-vattenförsörjningen. Nästa steg är att respektive kommunfullmäktige kan besluta om förslaget vid sina sammanträden i juni.

För att säkerställa egna intressen har Älvkarleby Vatten tagit stöd under arbetet.
Med utgångspunkt i lokala behov har konsultföretaget Ramböll granskat underlaget som Gästrike Vatten tagit fram. 

Kommundirektören Anna-Karin Karlsson berättar att ett juridiskt ombud också varit stöd under processen.
"Det gör att vi känner oss mycket trygga med den lösning som nu är presenterad," säger Anna-Karin Karlsson.

Enligt förslaget ska den nya anläggningen ligga i en outnyttjad del av Uppsalaåsen i Älvkarleby kommun. Tillgången på vatten i åsen är stor och området är lämpligt för konstgjord grundvattenbildning genom infiltration från Dalälven.

- Det här är en viktig satsning på dricksvattenförsörjningen som ger invånarna en trygg och säker vattenleverans även under driftstörningar, säger Inga-Lil Tegelberg ordförande i Älvkarleby Vatten.

Med den föreslagna lösningen kan flera sammanknutna vattentäkter och vattenverk  komplettera och ersätta varandra vid störningar. På det sättet skapas en robust och säker dricksvattenförsörjning i regionen.

- Jag är positiv till att vi snart ska komma i mål i detta. För Älvkarleby kommun är det mycket positivt att vi får ökad trygghet i vår vattenförsörjning och att vi är väl rustade inför framtida utmaningar. En ytterligare positiv effekt är att vi genom avhärdning får ett mjukare vatten säger Marie Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sidan granskades senast 2018-04-25