Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

På onsdagens möte beslutade kommunfullmäktige bland annat om reglementen för de nya nämnderna, Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden.

De nya nämnderna får nio ledamöter och nio ersättare vardera.
Fullmäktige beslutade att arvodet för ordförande i Utbildningsnämnden ska vara 20 % av månadslönen för en riksdagsledamot. Arvodet för ordförande i Omsorgs-nämnden ska vara 40 % av månadslönen för en riksdagsledamot. Beslutet var enhälligt.

Utbildningsnämnden ska ansvara för förskola, skola och vuxenutbildning. I ansvaret ingår även t ex elevhälsan, skolskjuts och aktivitetsansvar för ungdomar.
Jan-Åke Olsson (S) utsågs till ordförande och Katrin Jakobsson (S) till vice ordförande.

Omsorgsnämnden ska ansvara för individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. I nämndens ansvar ingår t ex kommunens uppgifter inom socialtjänsten, och uppgifter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Jenny Dahlberg (S) utsågs till ordförande och Caroline Liberg (S) till vice ordförande.

Fullmäktige beslutade också att

  • enhälligt anta förslag om detaljplan Bodaån. Det är en del i utvecklingen av Skutskärs centrum och planområdet kan rymma cirka 40 bostäder i radhus, kedjehus eller flerbostadshus. Parkstråket utmed Bodaån förstärks och sam-ordnas med detaljplaneläggningen.
  • avslå en motion samt hemställan om ändring av ägardirektiven för Älvkarleby-hus. Enligt bolaget är det inte möjligt att sälja fastigheter med de nuvarande direktiven. Fullmäktige menar att möjligheten finns och att den också framgår i direktiven. Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet.
  • avslå en motion om att låta lagen om valfrihet (LOV) gälla även hemtjänsten. Det skulle kräva ekononomiska och organisatoriska resurser som saknas i nuläget. Kristdemokraterna, Liberalerna, Kommunens Väl, Sverige-demokraterna och 3 Moderater reserverade sig mot beslutet.

Allmänhetens frågestund

Naturskyddsföreningen ville veta hur kommunen jobbar med att begränsa den globala uppvärmningen, och hur långt kommunen har kommit med omställningen till fossilfritt.

Skutskärs IF Bandy vill veta hur kommunen gör för att följa barnkonventionens artiklar 2, 3 och 6, och när orättvisorna mellan jämförbara föreningsverksamheter, och mellan flickor och pojkar, ska vara utsuddade.

Frågorna besvaras på fullmäktiges sammanträde i april.

Sidan granskades senast 2020-02-21