Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Beslut i fullmäktige

Här kan du läsa om några av besluten som politikerna fattade på mötet den 21 oktober.

Bild på kommunfullmäktiges presidium genom en kameralins.

Annemon Piper (KV) har avsagt sig sina platser som ledamot i Samhällsbyggnads-nämnden och som ledamot i Utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade att

  • Hans Henriksson (KV) blir ny ledamot och Börje Mattsson blir ny ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden
  • Mona Hansson (KV) blir ny ledamot i Utbildningsnämnden

Avfallstaxa 2021

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Gästrike Återvinnares förslag till avfallstaxa för år 2021. För hushåll som sorterar avfallet ökar avgiften med 1-3 kr i månaden. Grundavgiften för radhus tas bort.

Roger Petrini (M) och Georges Alsawiri (KD) reserverade sig mot beslutet.

Medborgarförslag, motioner och interpellationer

  • Ett medborgarförslag med önskemål om belysning anmäldes. Det lämnades till Samhällsbyggnadsnämnden för beredning.
  • En interpellation lämnades in från Roger Petrini (M). Den handlade om vad den politiska majoriteten gör för att verksamheterna ska följa de nya skärpta råden. Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg (S) besvarade två interpellationer om

  • hur kommunen hanterar störande bilkörning och musik i Skutskärs centrum från Georges Alsawiri (KD): Samhällsbyggnadsnämnden följer läget i länet och diskussionen om lagändring på riksnivå. En lokal avstämning med bl a polis och bevakningsbolag visar att problemet inte är så stort i vår kommun. De lokala ordningsföreskrifterna kan kompletteras med förbud mot störande musik i bostadsområden och offentliga platser. För att beslutet ska vinna laga kraft måste Länsstyrelsen godkänna tillägget.
  • den vakanta tjänsten som lokalsamordnare från Roger Petrini (M): Tjänsten ska återbesättas och rekrytering pågår.

Fullmäktige avslog två medborgarförslag. De handlade om

  • hastighetsdämpande åtgärder på Långgatan. Hastigheten kommer först att sänkas till 30 km. Inga nya åtgärder sker förrän de nya föreskrifterna vunnit laga kraft och omskyltningen är klar.
  • att märka upp parkeringsytor vid båtiläggningsplatsen vid Rotskärsbron. Det finns planer på förbättringar, men att göra regelrätta p-ytor kräver att detaljplanen ändras. Det är en stor och kostsam process.

Delårsrapport

Kommunfullmäktige godkände delårsrapporten.
Det beräknade resultatet är 0,0 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat, plus 5,2 miljoner kronor. Den pågående pandemin påverkar hela kommunen, men särskilt omsorgsnämnden och i viss mån kommunstyrelsen. Staten är generös med ekonomisk ersättning som hittills mer än väl kompenserat för ökade kostnader och skattebortfall.

Köp av fastigheter i centrum

Älvkarlebyhus AB har begärt att få köpa fastigheter i Skutskärs centrum. Syftet med köpet är att kunna erbjuda företagare lokaler i ett centralt läge. Kommunfullmäktige beslutade att

  • Älvkarlebyhus får köpa fastigheterna Siggeboda 3:4 och Siggeboda 17:36. Priset får vara max 14,5 miljoner kronor.
  • utöka Älvkarlebyhus låneram till 15 miljoner kronor.

Walter Löfman (SD) och Eva Britt Löfman (SD) reserverade sig mot beslutet.

Sidan granskades senast 2020-10-28