Kontakta kommunen och lämna synpunkter

Kontakta kommunen

Öppet:

Måndag - torsdag 8-12, 13-16
Fredag 8-12, 13-15

Telefon:

026-830 00

E-post:

kommun@alvkarleby.se

Besök:

Centralgatan 3, Skutskär

Kommunens följsamhet till hygienrutiner och klädregler

Felaktig rapportering bakom resultatet i mätning av följsamhet till hygienrutiner och klädregler.

Bild på vit flagga med Älvkarleby kommuns logotyp

Alla verksamheter inom vård och omsorg har hygienombud som är särskilt utbildade i basala hygienrutiner och klädregler. Hygienombudens roll är att fungera som resursperson i vårdhygieniska frågor samt att fånga upp frågor och driva kvalitetsförbättrande arbete.

Varje månad ska hygienombuden göra 10 observationer av omvårdnadssituationer där de tittar på efterlevnad av basala hygienrutiner. Resultat från observationerna rapporteras sedan in och används som underlag för att utveckla arbetet.

”Att kontrollera följsamheten till de basala hygienrutinerna är en del av vår löpande egenkontroll. Vi gör det för att säkerställa att vi arbetar utifrån evidens och beprövad erfarenhet”, säger Lena Isokivelä, förvaltningschef.

Nationell mätning

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bjuder årligen in kommuner och regioner till en nationell mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. I år har två mätningar genomförts; en på våren och en på hösten. Tallmon, som är det enda verksamheten i kommunen som deltar, är med i den nationella mätningen för första gången i år, och höstens resultat visar på en nedgång i följsamheten.

I samband med att resultatet blev känt tillsatte förvaltningen en utredning för att få svar på hur detta har gått till och vart det brustit. Utredningen har visat att resultatet beror på ett rapporteringsfel.

”Vi har varit in i rapporteringsverktyget och ser att hygienombud på tre av nio enheter har rapporterat in observationer. Dessa tre enheters resultat har sedan presenterats som resultat för hela kommunen, vilket blir väldigt missvisande”, säger Lena Isokivelä.

Hon berättar att rapporteringssystemet är nytt för verksamheterna. På grund av pandemin har de inte haft möjlighet att sätta sig in i detalj i hur rapporteringen ska gå till, vilket därmed bedöms vara orsaken bakom rapporteringsfelet.

”I första hand är det allra viktigast att vi gör rätt, och inte att vi rapporterar rätt. Vi strävar såklart efter att rapportera på rätt sätt, och som med allting annat finns det såklart rum för utveckling. Efter dialog med både chefer och medarbetare på plats ser vi inga indikationer på brister i följsamheten av de basala hygienrutinerna och klädreglerna. Personalen gör ett jättebra jobb, och det här resultatet beror helt enkelt på en miss i rapporteringen”, säger Lena.

Verksamheterna ska nu titta närmre på arbetssättet och justera i processen kring rapportering, och målsättningen är att rapporteringen ska vara igång till nästa mätning.

Sidan granskades senast 2020-11-20